Lainsäädäntö ja rakenteet

>> Palaa takaisin kampanjasivulle


Edistetään EU:n eläinlakiuudistukseen eläinten hyvinvointia lisääviä kirjauksia

EU uudistaa parhaillaan eläinsuojelulainsäädäntöään. Ehdotus uudeksi lainsäädännöksi on tarkoitus julkaista vuoden 2023 aikana. Ehdotukseen ollaan kirjaamassa muun muassa tuotantoeläinten häkkikasvatuskielto sekä mahdollisesti turkistarhauskielto.

Samalla uusitaan muun muassa eläinkuljetuslainsäädäntöä ja eläinten teurastusta koskevaa lainsäädäntöä. Tällä hetkellä eläimiä kuljetetaan pitkiä ja näännyttäviä matkoja kolmansiin maihin. Tavoitteemme on, että elävien eläinten kuljetukset EU:sta kolmansiin maihin kielletään.

Pidämme tärkeänä sitä, että Suomi edistää aktiivisesti eläinten hyvinvointia parantavia kirjauksia mahdollisimman lyhyillä siirtymäajoilla.Otetaan käyttöön poliisin eläinsuojelurikoksiin erikoistuneet tutkintaryhmät koko Suomessa

Helsingin poliisi perusti eläimiin liittyviin rikoksiin erikoistuneen tutkintaryhmän vuonna 2018. Toiminta on saanut paljon kiitosta, ja esimerkiksi Helsingin valvontaeläinlääkäri on todennut yhteistyön olleen tehokasta.

Olemme viime vuosina paneutunut satoihin eläinsuojelutapauksiin ja selvittäneet niiden kautta eläinsuojelurikosten kirjaamista ja tutkintaa Suomessa. Huomasimme, että poliisilla on lainvastaisia käytäntöjä näiden asioiden hoitamisessa.

Kantelimme havaitsemistamme epäkohdista eduskunnan oikeusasiamiehelle vuonna 2020. Oikeusasiamiehen päätöksestä kävi ilmi, että hän katsoo poliisin toiminnan olleen esitutkintalain vastaista. Oikeusasiamies kehottikin korjaamaan esitutkintalain vastaiset puutteet viipymättä.

Tämä osoittaa, että poliisin toimintakykyä eläinsuojeluasioissa on parannettava ja että eläinsuojelurikoksiin erikoistuneille tutkintaryhmille on akuutti tarve valtakunnallisesti.Käynnistetään eläinsuojelurikosten esitutkintaa ja syyteharkintaa koskeva laatuhanke

Eläinsuojelurikosten esitutkinnassa ja syyteharkinnassa havaittuihin puutteisiin tulee puuttua. Poliisi ei esimerkiksi välttämättä tunnista tehtyä rikosta tai se tutkitaan väärällä nimikkeellä. Tällä on suoria seurauksia rikosvastuun toteutumiseen. Rikoksentekijä on myös voinut hyötyä rikoksestaan taloudellisesti esimerkiksi laiminlyömällä eläinten hoitoa, jolloin hyöty tulisi tuomita valtiolle menetetyksi.

Ehdotamme ratkaisuksi laatuhanketta, jolla ongelmat selvitetään ja etsitään niihin ratkaisua.Lisätään eläinsuojeluvalvonnan resursseja

Eläinsuojeluvalvontaa toteutetaan vajain resurssein. Kaikkea lakisääteistä valvontaa ei pystytä järjestämään eivätkä valvonnan resurssit riitä edes välttämättömiin toimiin, kuten epäilyyn ja otantaan perustuviin tarkastuksiin. Sen seurauksena lukuisat eläimet kärsivät ja jopa kuolevat hoidon puutteeseen, vaikka se olisi vältettävissä.

Yksin tehdyt valvontakäynnit ovat jopa vaarallisia, sillä eläinten kaltoinkohtelun taustalla on paljon sosiaalisia ongelmia. Valvontaviranomaiset ovat ylikuormittuneita, ja valvontaeläinlääkäreiden virkoja on osassa maata vaikea täyttää.

Uusi eläinten hyvinvointilaki on tuomassa joitain parannuksia valvontaan, mutta se myös hankaloittaa kotirauhan piirissä tehtävää valvontaa. Lisäksi valvonnan resurssit ovat jo nykyisellään puutteellisia. Eläinsuojeluvalvonnan resursseja tuleekin lisätä.Vakinaistetaan eläinsuojeluasiamiehen virka

Eläinsuojeluasiamiehen tehtävä on auttaa parantamaan eläinten hyvinvointia yhteiskunnan eri osa-alueilla monipuolisin vaikuttamisen keinoin. Tehtävä on tärkeä muun muassa eri sidosryhmien yhteen saattajana ja tutkitun tiedon kentälle viejänä.

Tällä hetkellä virka on määräaikainen, mutta sen vakinaistamiselle on huutava tarve, samoin viran menestyksekästä suorittamista tukevalle henkilöstölle. Vakinaistamisen yhteydessä nimike tulisi muuttaa eläinasiavaltuutetuksi.Perustetaan neuvottelukunta edistämään luonnonvaraisten eläinten hyvinvointia

Luonnonvaraiset eläimet ovat Suomessa varsin lainsuojattomassa asemassa. Laki velvoittaa auttamaan sairasta tai loukkaantunutta eläintä, mutta käytännössä apu tarkoittaa yleensä lopettamista. Luonnonvaraisten auttaminen on pitkälti vapaaehtoistoiminnan ja lahjoitusten varassa. Lukemattomat vapaaehtoiset toimijat myös SEYssä hoitavat loukkaantuneita ja avun tarpeessa olevia luonnoneläimiä ja palauttavat ne luontoon kuntoutumisen jälkeen.

Ihmisten ja luonnonvaraisten eläinten välille syntyy myös erilaisia ristiriitatilanteita. Monet luonnonvaraisia eläimiä koskevat ongelmat ja loukkaantumiset olisivat ehkäistävissä paremmalla tiedolla. Luonnonvaraisten eläinten asiaa edistävä neuvottelukunta auttaisi parantamaan tilannetta. Lisäksi esitämme rahoituksen lisäämistä luonnonvaraisten eläinten hoitoon.

Jaa sivu
Skip to content