Eläinsuojelupoliisin valtakunnallistaminen saa vahvan tuen virkaeläinlääkäreiltä

17.2.2020

TIEDOTE 17.2.2020

SEY Suomen eläinsuojelu tilasi lokakuussa 2019 selvityksen, jonka tavoitteena oli selvittää, mitä mieltä Suomessa toimivat virkaeläinlääkärit ovat Helsingin poliisin käyttöön ottamasta eläinsuojelupoliisi-mallista. Helsingin poliisilaitos perusti vuonna 2018 Suomen ensimmäisen eläimiin liittyviin rikoksiin keskittyvän tutkintaryhmän, joka on saanut laajalti kiitosta kansalaisilta ja eläinsuojeluviranomaisilta.

– Eläimiin liittyvien rikosten tutkintaryhmän perustaminen on yksi isoimmista paikallistasolla tapahtuneista eläinsuojeluun liittyvistä uudistuksista. Se on tärkeä askel kohti tehokkaampaa puuttumista eläinsuojelurikoksiin, oikeudenmukaisempia tuomioita, paremmin valvottuja eläintenpitokieltoja ja ylipäätään parempia oikeusprosesseja eläimiin liittyvissä rikosasioissa, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

SEYn tavoitteena on, että Helsingin eläinsuojelupoliisin toimintamalli otetaan käyttöön koko maassa. Tehtyyn selvitykseen sisältyneen kyselyn keskeisimpänä tuloksena yli 99 % kyselyyn vastanneista virkaeläinlääkäreistä oli sitä mieltä, että eläinsuojelupoliisi-mallin käyttöönotto tehostaisi eläinsuojelua.

– Kyselyn tulos osoittaa selvästi, että eläinsuojelupoliisi-mallin ja siihen liittyvien matalien byrokratian toimintatapojen valtakunnallistaminen on toivottua ja perusteltua. Myös Ruokavirasto, moni aluehallintovirasto ja Suomen Eläinlääkäriliitto tukevat lausunnoissaan poliisin roolin kehittämistä eläinsuojeluasioissa, sanoo selvityksen tekijä Toni Lahtinen.

Poliisin eläinsuojeluosaamisessa parannettavaa

Kyselyssä selvitettiin myös virkaeläinlääkäreiden näkemyksiä poliisin osaamisesta eläinsuojeluasioissa. Kyselyssä esitettiin väite ”Oman paikkakuntasi poliisi hallitsee eläinsuojelulain säännökset hyvin”. Yli 71 % vastaajista oli väitteen kanssa eri mieltä.

– Virkaeläinlääkärit kokevat poliisin erittäin tärkeänä osana eläinsuojelun valvontaa ja toivovat, että poliisin toimintaa ja osaamista eläinsuojeluasioissa kehitetään. Eläinsuojeluasioiden keskittäminen nimetyille poliiseille, kuten Helsingin eläinsuojelupoliisi-mallissa, tarjoaisi tähän mahdollisuuden. Poliisin eläinsuojeluosaamiseen tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota myös poliisiammattikorkeakoulussa, jonka pitäisi mahdollistaa erikoistuminen eläinsuojelurikosten tutkintaan. Koulutuksen tulisi sisältää riittävässä määrin opintoja myös virkaeläinlääkäreiden työnkuvasta, Lahtinen sanoo.

Yhteistyömallista apua myös eläinlääkäreiden työssäjaksamiseen

Kyselyssä selvitettiin myös virkaeläinlääkäreiden työssäjaksamista. Tavoitteena oli selvittää, voisiko eläinsuojelupoliisi-mallin valtakunnallistamisesta olla apua eläinlääkäreiden työssäjaksamiseen.

Lähes 90% kyselyyn vastanneista kunnallisista valvontaeläinlääkäreistä kokee voimattomuuden tunteita vähintään melko usein.

– Valvontaeläinlääkäreiden työ on raskasta, yksinäistä ja sitä on usein enemmän kuin ehtii tehdä. Ongelmat ammattikunnan työssäjaksamisessa ovat olleet pitkään tiedossa, ja ongelma jatkuu edelleen. Eläinsuojelupoliisi-mallin valtakunnallistaminen on tärkeää tästäkin näkökulmasta, sanoo Pulli.

Vastaajille esitettiin kyselyssä väite ”Eläinsuojelupoliisi-mallin valtakunnallinen käyttöönotto parantaisi eläinsuojeluvalvontaa suorittavien eläinlääkäreiden työssä jaksamista”. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet eläinlääkärit olivat väitteen kanssa vähintään melko paljon samaa mieltä.

– Virkaeläinlääkäreiden osoittamaa kannatusta ei voi pitää yllätyksenä, kun ottaa huomioon heidän kokemansa voimattomuuden tunteen yleisyyden. Pidän tilannetta hälyttävänä. Lienee perusteltua kysyä myös, vaikuttaako tämän kaltainen tilanne myös työn tuottavuuteen, sanoo Lahtinen.

Lisätietoja:

– SEY tilasi selvityksen, jonka keskeisenä tarkoituksena oli hankkia tietoa siitä, kuinka virkaeläinlääkärit näkevät Helsingin poliisin 2018 käyttöönottaman eläinsuojelupoliisi-mallin ja siihen liittyvien toimintatapojen tarpeen muualla Suomessa. Samalla kartoitettiin myös virkaeläinlääkäreiden työssään kokemien voimattomuuden tunteiden yleisyyttä ja sitä, voisiko toimintamallin valtakunnallistamisesta olla apua eläinlääkäreiden työssäjaksamiseen.

– Verkkokysely lähetettiin loka-marraskuussa 2019 kunnaneläinlääkäreille, kunnallisille valvontaeläinlääkäreille, hygieenikkoeläinlääkäreille ja läänineläinlääkäreille. Kyselyyn vastasi 119 virkaeläinlääkäriä, joista kunnaneläinlääkäreitä oli 56, kunnallisia valvontaeläinlääkäreitä 38, läänineläinlääkäreitä 17 ja hygieenikkoeläinlääkäreitä 8. Kysely onnistui tavoittamaan merkittävän määrän Suomen eläinsuojeluvalvonnan toimijoista. Esimerkiksi kunnallisten valvontaeläinlääkäreiden osalta vastausprosentti oli lähes 60 ja läänineläinlääkäreiden lähes 50.

– Kyselyn toteutti poliisitaustan omaava Toni Lahtinen.

– Eläinsuojelupoliisi -mallilla tarkoitetaan toimintamallia, jonka Helsingin poliisilaitos otti käyttöönsä syksyllä 2018; Helsingin poliisilaitokselle perustettiin Suomen ensimmäinen eläimiin liittyvien rikosten tutkintaryhmä.

Raportti kyselystä liitteineen

Haastattelut:

Kati Pulli, toiminnanjohtaja, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto, 050 371 2740, kati.pulli@sey.fi

Toni Lahtinen, selvityksen tekijä, tonilahtinen.consulting@gmail.com

SEY Suomen eläinsuojelu on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEY on toiminut suomalaisen eläinsuojelun eturintamassa jo yli sadan vuoden ajan.

Jaa sivu
Skip to content