Yhdistyksen säännöt

HÄMEENLINNAN SEUDUN ELÄINSUOJELUYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja
sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueeseen
kuuluu Hämeenlinnan seutukunta, Hattula ja Janakkala.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää myötätuntoa ja rakkautta
eläimiä kohtaan, toimia eläinten hyväksi ja edistää
eläinsuojelutilanteen myönteistä kehitystä toiminta-alueellaan
yhteisymmärryksessä ja yhteistyössä alueen muiden eläinten
hyvinvoinnista huolta pitävien toimijoiden kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää erilaisia
tilaisuuksia ja tapahtumia, tiedottaa, neuvoa ja julkaista alaa
koskevia lehtiä ja kirjoituksia.

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi asianomaisella luvalla järjestää
keräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä ottaa vastaan avustuksia,
lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys käyttää keräämiään ja
saamiaan varoja säännöissä luetellun toimintansa mukaisesti

3. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.


Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on ansioitunut
eläinsuojelutyössä tai muutoin on ansainnut yhdistyksen
kiitollisuuden. Kunniajäsenellä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen
kokouksissa. Häneltä ei peritä jäsenmaksua.


Hallitus voi koostaa yhdistyksen jäsenistä ja aktiiveista
toimikuntia tai eri aihealueiden tiimejä, jotka hoitavat eri osaalueita
ja ilmoittavat toimistaan hallitukselle.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan. Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneen, jos
tämä on jättänyt vuosittaisen jäsenmaksunsa maksamatta kahtena
perättäisenä vuotena.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä
ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa
taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää
syyskokous.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa
valitut puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-3
varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan
tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kahta viikkoa ennen
kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään yhtä viikkoa ennen kevätkokousta
hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen
kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen
niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Jos
yhdistyksen jäsen haluaa osallistua kokoukseen etänä, tulee
hallitukselle ilmoittaa siitä vähintään 3 päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-kesäkuussa ja syyskokous
marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää
tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeutettu ja vaalikelpoinen jokainen
yhdistyksen jäsenrekisteriin merkitty ja hallituksen hyväksymä,
vähintään 15-vuotias jäsen.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Jos täysivaltainen yhdistyksen jäsen on estynyt osallistumasta
kokoukseen hän voi käyttää äänioikeuttaan valtuuttamansa asiamiehen
välityksellä. Asiamies voi edustaa korkeintaan yhtä jäsentä.

10. Yhdistyksen jäsenkokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen jäsenkokoukset koolle
vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille
postitetuilla kirjeillä tai lehti-ilmoituksella tai sosiaalisessa
mediassa tai sähköpostilla.

11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan
lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
jäsenmaksun suuruus
seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle
varatoiminnantarkastaja

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.


Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen.

Jaa sivu
Skip to content