Yhdistyksen säännöt

HÄMEENLINNAN SEUDUN ELÄINSUOJELUYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan seudun eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan
kaupunki.
Yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Hämeenlinnan seutukunta, Hattula ja Janakkala.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää myötätuntoa ja rakkautta eläimiä kohtaan, toimia eläinten hyväksi ja
edistää eläinsuojelutilanteen myönteistä kehitystä toiminta-alueellaan yhteisymmärryksessä ja yhteistyössä
alueen muiden eläinten hyvinvoinnista huolta pitävien toimijoiden kanssa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia, tiedottaa, neuvoa
ja julkaista alaa koskevia lehtiä ja kirjoituksia.
Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä ottaa
vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.


3. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on ansioitunut eläinsuojelutyössä tai muutoin on
ansainnut yhdistyksen kiitollisuuden. Kunniajäsenellä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.
Häneltä ei peritä jäsenmaksua.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Yhdistyksen hallitus voi
katsoa jäsenen eronneen, jos tämä on jättänyt vuosittaisen jäsenmaksunsa maksamatta kahtena
perättäisenä vuotena.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai
muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä
laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.


6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi muuta
varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja,
kaksi yhdessä.


8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle
viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.


9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-kesäkuussa ja syyskokous marras-joulukuussa hallituksen
määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeutettu ja vaalikelpoinen jokainen jäsenmaksunsa viimeistään kahta
kuukautta ennen yhdistyskokousta maksanut (uusi jäsen) vähintään 15-vuotias jäsen.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Jos täysivaltainen yhdistyksen jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen hän voi käyttää äänioikeuttaan
valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Asiamies voi edustaa korkeintaan yhtä jäsentä.


10. Yhdistyksen jäsenkokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen jäsenkokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai lehti-ilmoituksella tai sosiaalisessa mediassa tai sähköpostilla.


11. Varsinaiset kokoukset


Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.

Jaa sivu
Skip to content