Kuolleena löytynyt eläin

Kuolleena löydetyt luonnonvaraiset eläimet

(Lähde: Ymparisto.fi)

Luonnonsuojelulain mukaan kuolleena tavattua rauhoitettua eläintä ei saa ottaa haltuun. Se on hyvä toimittaa valtion tutkimuslaitokseen kuolinsyyn toteamiseksi. Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) ottaa vastaan myös muita luonnonvaraisia eläimiä kuolinsyyn tutkimiseksi ja erilaisiin tautiseurantoihin.

Villieläinnäytteen lähettäminen Evriaan (evira.fi)

Jos kuolleita eläimiä, esimerkiksi lintuja, on suuri määrä, asiasta ilmoitetaan Eviran lisäksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus). Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen puhelinvaihde: 0295 026 000.

Luonnontieteellinen keskusmuseo (Luomus) on ympäristöministeriön pyynnöstä aloittanut maaliskuussa 2006 seurantatutkimuksen, jonka avulla kerätään tietoja Suomesta löytyneiden kuolleiden, sairaiden ja vammautuneiden eläinten määristä. Seurantajärjestelmän avulla valmistaudutaan kartoittamaan lintuinfluenssan mahdollista leviämistä Suomen eläimistössä, mutta samalla kerätään myös yleistä seurantatietoa Suomesta löytyvistä kuolleista eläimistä. Havaintoja kerätään Suomen selkärankaisista eläimistä eli nisäkkäistä, linnuista, matelijoista, sammakkoeläimistä ja kaloista, joiden kuolin- tai vammautumissyy ei ole osa normaalia ihmistoimintaa.

LUOMUS – Osallistu seurantatutkimuksiin 

Jos löydät kuolleen rengastetun linnun, lähetä renkaan tiedot rengastustoimistolle. Löytäjälle lähetetään kirje, josta selviää löydettyä lintua koskevat tiedot.

LUOMUS – Osallistu seurantatutkimuksiin: http://loydos.luomus.fi/forms/rengasloyto/     

Kuolleena löytyneet riistaeläimet

(Lähde: Riista.fi)

Löytäjän on viipymättä ilmoitettava kuolleena löytyneestä pyyntiluvanvaraisesta riistaeläimestä metsästysoikeuden haltijalle sekä alueen riistanhoitoyhdistykselle. Ilmoitus on tehtävä suullisesti, puhelimitse tai muulla tavoin viimeistään riistaeläimen löytymistä seuraavana arkipäivänä. Jollei metsästysoikeuden haltijaa tavoiteta kahden vuorokauden aikana, löytäjä saa pitää eläimen, jos hänellä on vastaava pyyntilupa. Mikäli kuolleen pyyntiluvanvaraisen riistaeläimen löytäjällä ei ole vastaavaa pyyntilupaa, eikä metsästysoikeuden haltija halua ottaa eläintä haltuunsa,  eläintä ei saa ottaa haltuun. Jos riistaeläintä ei ole metsästetty pyyntiluvan nojalla, eikä kenelläkään ole vastaavaa pyyntilupaa löytöpaikalla, riistaeläintä ei saa ottaa haltuun. Löydetystä eläimestä ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Rauhoitettua tai rauhoitusaikana kuolleena löydettyä riistaeläintä ei saa ottaa haltuun (katso kuitenkin suurpetoja ja saukkoa koskevat poikkeukset jäljempänä). Muusta löydetystä eläimestä ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Liikenneonnettomuudessa kuollut tai -onnettomuuden vuoksi lopetettu hirvieläin (hirvi, valkohäntäpeura, metsäpeura, kuusipeura, metsäkauris, saksanhirvi ja japaninpeura) tai villisika kuuluu kolaripaikan riistanhoitoyhdistykselle.

Löytäjän on viipymättä ilmoitettava kuolleena löytyneestä ahmasta, ilveksestä, karhusta, saukosta ja sudesta riistantutkimusta tekevälle tutkimuslaitokselle (Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran Oulun toimipaikka) sekä alueen riistanhoitoyhdistykselle. Kuollut ahma, ilves, karhu, saukko tai susi tai osa siitä voidaan toimittaa tutkimuslaitokselle sen suostumuksella ja kustannuksella. Yksityishenkilö ei voi saada auton alle jääneen suurpedon tai saukon nahkaa haltuunsa.

Jaa sivu