Kissat

Kissoihin liittyvä lainsäädäntö            

Eläinsuojelulaki 4.4.1996/247
Eläinsuojelulaki sisältää yleisiä säännöksiä eläinten kohtelulle, hyvinvoinnille ja suojelulle. Laissa on määrätty mm. seuraavia asioita:

Kuntien on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen kissojen tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin. Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa kotieläintä on joko itse autettava tai ilmoitettava eläimestä sen omistajalle tai hoitajalle tai kunnaneläinlääkärille, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavalle viranhaltijalle tai poliisille. Jos näiden tavoittaminen on kohtuuttoman vaikeaa ja jos eläin on sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, saadaan se lopettaa.

Kunnaneläinlääkäri, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitava viranhaltija ja poliisi valvovat tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista kunnan alueella.                               

Järjestyslaki 27.6.2003/612

Kissaa koskee 14 §:ssä säädetty ns. koirakurin kohta:

Kissan omistajan tai haltijan on pidettävä huolta siitä, ettei kissa pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua.

Rikoslaki 19.12.1889/39

Rikoslaki sisältää säännökset eläinsuojelurikoksista ja eläintenpitokiellosta. Laki sisältää myös kissan turkiksen ja turkista sisältävien tuotteiden tuonnin ja viennin kiellon EU:ssa.                        

Metsästyslaki 28.6.1993/615
Metsästyslaissa sanotaan kissasta mm. seuraavaa:

Kotieläimeksi otetun kissan heitteillejättö ja hylkääminen on kielletty. Villiintynyt kissa rinnastetaan rauhoittamattomaan eläimeen, ja alueen omistajalla/haltijalla, rakennuksen omistajalla/haltijalla, metsästysvuokraoikeuden haltijalla ja metsästysluvan saaneella on oikeus pyydystää ja tappaa rauhoittamaton eläin alueellaan.

HUOM! Kissa joka poistuu omistajansa tai haltiansa pihapiiristä ilman valvontaa joko tahallisesti tai tuottamuksellisesti on säädösten mukaan heitteillä. Heitteille jätettyä kotikissaa ei kuitenkaan saa automaattisesti tappaa, vaan se on kiinniottamisen (esim. loukuttamalla) jälkeen toimitettava löytöeläintarhalle, josta omistaja voi sen talteenotto- ja hoitokulut maksamalla 15 päivän kuluessa lunastaa. Vasta, mikäli omistajaa ei löydetä tai kissalle ei saada uutta omistajaa, se lopetetaan eläinlääkärin toimesta. Lähde: Valvontaeläinlääkäri Haukka

Metsästyslaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930615

85 § Huolenpito kissasta
Kotieläimeksi otetun kissan heitteillejättö ja hylkääminen on kielletty.”

75 § (14.6.2002/516)
Metsästyslain säännösten rikkominen

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta…

1) vahingoittaa riistaeläintä tai häiritsee sen soidinta, pesintää tai poikasia 37 §:n 1 momentin nojalla annetulla asetuksella säädettynä rauhoitusaikana,
7) jättää heitteille tai hylkää kissan vastoin 85 §:n säännöstä, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, metsästyslain säännösten rikkomisesta sakkoon.”

Eläinsuojeluasetus 7.6.1996/396
Eläinsuojeluasetuksessa rajoitetaan toimintatapoja kissan tatuointiin, mikrosirutukseen, kastrointiin, sterilointiin ja lopettamiseen.                              

Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta 8.7.2010/674
Asetus antaa vaatimuksia kissan pitopaikalle. Asetus määrää, että kissaa ei saa pitää paikalleen kytkettynä muutoin kuin tilapäisesti ja lyhytaikaisesti ja että tällöin kissan on oltava jatkuvassa valvonnassa. 

Laki koe-eläintoiminnasta 20.1.2006/62 11 § (22.12.2009/1496)
Laki kieltää irrallaan tavattujen kissojen käyttämisen eläinkokeessa.

Kuva: Suvi Elo

Jaa sivu
Skip to content