Yhdistyksen säännöt

1  § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry, josta käytetään lyhennettä Kasey. Sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys toimii Kaakkois-Suomessa. Yhdistys on SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n jäsenyhdistys.

2  § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinsuojelua ja suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

–  pyrkii vaikuttamaan eläinsuojelulainsäädäntöön sekä viranomaisten toimintaan ja päätöksiin antamalla lausuntoja, ehdotuksia ja kannanottoja, jotka edistävät eläinten hyvää kohtelua.

–  neuvoo ja opastaa eläintenomistajia toimimaan tavalla, joka edistää eläinten hyvinvointia

–  harjoittaa tarkoitusperiensä mukaista nuorisotoimintaa.

–  on yhteydessä ja tekee yhteistyötä vastaavien yhdistysten sekä muiden eläimiä auttavien tahojen kanssa.

–  toimii muillakin vastaavilla tavoilla, jotta eläinten hyvä kohtelu ja huolenpito eläimiin lisääntyisivät.

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi

–  harjoittaa julkaisu-, valistus- ja koulutustoimintaa.

–  järjestää maksullisia tai ilmaisia esitelmätilaisuuksia, kokouksia, eläinsuojelupäiviä, kursseja, koulutuksia ja muita samantapaisia tilaisuuksia sekä niiden yhteydessä pitää tilapäistä ravitsemusliikettä.

–  ottaa palvelukseensa puhujia, neuvojia, valvojia ja asiamiehiä.

–  ylläpitää rekisteröimättömiä jaostoja.

–  järjestää jäsenilleen opinto- ja tutustumismatkoja.

–  ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

–  järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä.

–  ostaa ja välittää jäsenilleen eläintenhoito- ja suojeluvälineitä.

–  myydä merkkejä, kortteja, adresseja, omia julkaisujaan ja tuotteitaan sekä erilaisia jäsen- ja kannatustuotteita.

–  harjoittaa kioskitoimintaa, tai muuta vastaavaa elinkeinotoimintaa.

–  ylläpitää eläinhoitolaa.

–  avustaa vähävaraisia eläinten omistajia.

–  auttaa luonnonvaraisia eläimiä.

–  ylläpitää eläinten hautausmaata ja periä maksua hautapaikoista. Hautamaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

–  kuulua alansa järjestöihin sekä muihin yhdistyksiin.

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

3 § Jäsenet

Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä sekä nuoriso-, kannatus-, perhe-, ainais- ja kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtaja.

Yhdistyksen varsinaiseksi ja ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Alle 15-vuotias henkilö voidaan hyväksyä nuorisojäseneksi. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet sekä ainais-, nuoriso-, perhe- ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4  § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta, jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenmaksun laiminlyönnin seurauksena hallituksella on valtuudet erottaa jäsen. Ennen erottamiseen johtavaa menettelyä jäsenelle on ilmoitettava erottamisuhasta, mikäli hän ei erääntynyttä jäsenmaksuaan aio maksaa hallituksen päättämässä, kohtuullisessa ajassa. Ilmoitukseksi voidaan katsoa maksumuistutus tai muu vastaava tähän verrattava menettely. Ennen erottamisesitystä on jäsenelle ilmoitettava moitittavasta toiminnasta ja annettava tilaisuus antaa asiasta selvitys. Ilmoittaminen tapahtuu antamalla hänelle kirjallinen varoitus, missä määritellään yhdistyksen toimintaa vahingoittanut teko, perustellaan toiminnan merkittävä vahingollisuus yhdistykselle ja ilmaistaan mahdollinen erottamisuhka, mikäli vahingollinen toiminta vastaisuudessa jatkuu. Varoituksen voimassaoloaika on kirjattava varoitukseen ja ajan on oltava kohtuullinen varoituksen aiheeseen nähden, kuitenkin enintään yksi vuosi. Varoituksen antajana toimii yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, mikäli tämä on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistyksen toimintaa merkittävällä tavalla. Merkittäväksi tavaksi voidaan katsoa esimerkiksi yhdistyksen omaisuuden tuhoaminen tai varastaminen, rahan kavaltaminen, toimintaohjeiden toistuva noudattamatta jättäminen tai lahjoitusten ottaminen omaan käyttöön ilman hallituksen päätöstä.

Yhdistyksen kokous voi päättää erottaa jäsenen mikäli tämä on saanut lainvoimaisen tuomion Suomessa tai ulkomailla sellaisesta rikoksesta, mikä on räikeässä ristiriidassa yhdistyksen tarkoituksen, toiminnan ja tavoitteiden suhteen (esimerkiksi eläinsuojelurikos, eläinsuojelurikkomus, ympäristörikos tai muu näihin verrattava, eläinten ja ympäristön vahingoittamisesta annettu tuomio) tai minkä seurauksena yhdistyksen toiminnan voidaan katsoa kohtuuttomasti vaikeutuvan (esimerkiksi rikos, missä yhdistys itse on asianomistajana, tai tuomion voidaan perustellusti arvioida aiheuttavan merkittävää haittaa yhdistyksen imagolle ja toiminnalle) tai tuomio on luonteeltaan sellainen, että erotettavan henkilön jäsenyydestä voidaan perustellusti arvioida olevan vakavaa vaaraa yhdistykselle tai sen jäsenille. Näissä § 4 momentissa 6 luetelluissa tapauksissa ei kirjallista varoitusta ja selvitysmahdollisuutta tarvitse antaa.

Eronneen tai erotetun jäsenen maksamia jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin eikä hänellä ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen. Erotessa tai erotettaessa jäsen menettää heti kaikki jäsenoikeutensa, mutta on velvollinen maksamaan erääntyneet jäsenmaksunsa.

5  § Jäsenrekisterin pitäminen

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on pitää jäsenrekisteriä. Yhdistyksen kokous voi päättää, että yhdistyksen jäsenrekisterin pitäminen annetaan SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n tehtäväksi.

6  § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä sekä nuoriso-, perhe- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous. Ainaisjäseniltä perittävän liittymismaksun ja kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun suuruuden vahvistaa syyskokous. Ainaisjäsen on tämän jälkeen vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7  § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on syyskokousten välinen aika. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan siten, että puolet varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen kerran erovuoroisuus ratkaistaan valinnan yhteydessä arvalla. Tarvittaessa erovuoroisten määrä pyöristetään alaspäin. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen.

Varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa hallituksen kokouksissa. Varajäsenien keskinäinen prioriteetti sijaistaa hallituksen varsinaisia jäseniä määräytyy syyskokouksessa saadun äänimäärän perusteella. Äänimäärän ollessa tasan ratkaistaan asia syyskokouksessa arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan kullekin kaudelle varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Puheenjohtajan toimikausi on syyskokousten välinen aika. Puheenjohtaja voi toimia korkeintaan kolme (3) peräkkäistä kautta. Tämän jälkeen hän voi asettua uudelleen ehdolle puheenjohtajaksi jonkun muun toimittua puheenjohtajana yhden toimikauden ajan. Hallituksen puheenjohtajan, varsinaisten jäsenten, varajäsenten sekä muiden toimihenkilöiden on oltava 3 §:ssä tarkoitettuja yhdistyksen varsinaisia henkilöjäseniä tai perhejäseniä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi myös pitää kokouksen ja tehdä päätöksiä puhelinkokouksessa, sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintävälinettä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksenteon aikana. Hallituksen kokouksen ajankohtaa voidaan muuttaa alkuperäisestä, mikäli hallituksen ehdoton päätösvaltainen enemmistö sen hyväksyy taikka sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneitä.

8  § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kukin yksin tai sihteeri, rahastonhoitaja ja hallituksen jäsenet, kaksi yhdessä. Hallitus voi myös määrätä muun yksityishenkilön kirjoittamaan nimen yhdistyksen puolesta yksin tai yhdessä muun nimenkirjoittajan kanssa.

9  § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10  § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Molemmat kokoukset pidetään hallituksen määräämänä päivänä siten, että kevätkokouksen ajankohta on tammi- toukokuussa ja syyskokouksen syys-joulukuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, ainaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja nuorisojäsenellä on kokouksessa vain läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11  § Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä taikka yhdistyksen omilla kotisivuilla tai lähettämällä kutsu sähköisesti tai kirjeitse siihen osoitteeseen, jonka jäsen on yhdistykselle osoitteekseen ilmoittanut.

Asia, jonka jäsen haluaa esittää kokoukselle, on ilmoitettava hallitukselle kirjallisesti liitteineen niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

12  § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa käsitellään seuraavat asiat: Kevätkokouksessa:

1.  Kokouksen avaus

2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.  Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Syyskokouksessa:

1.  Kokouksen avaus

2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.  Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen ja muiden syyskokouksessa käsiteltävien maksujen suuruudet, sekä tulo ja menoarvio

6.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

7.  Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

8.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13  § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen sääntöjen määräämän tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Yhdistyksen kokous voi antaa yhdistyksen toimintaa tarkemmin määritteleviä ohjeita, jotka sitovat yhdistyksen jäseniä. Ohjesäännöt eivät saa olla ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa.

Kappale näitä sääntöjä sekä kappale kutakin mainituista ohjesäännöistä on maksutta annettava jokaiselle yhdistyksen jäsenelle sekä jäsenyyttä hakevalle.

14  § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

Jaa sivu