Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

Lahden Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry, josta epävirallisesti käytetään lyhennettä LSEY
ry. Sen kotipaikka on Lahden kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lahden kaupunki ja sen
ympäristökunnat, mutta yhdistys voi ulottaa toimintansa myös edellä mainitun alueen ulkopuolelle.
Yhdistys on Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry:n jäsenyhdistys.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinsuojelua ja suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla
kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläimen hyvinvointia ja hyvää kohtelua.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– pyrkii vaikuttamaan eläinsuojelulainsäädäntöön sekä viranomaisten päätöksiin ja toimintaan
antamalla lausuntoja, ehdotuksia ja kannanottoja, jotka edistävät eläinten hyvää kohtelua
– neuvoo ja opastaa eläintenomistajia toimimaan tavalla, joka edistää eläinten hyvinvointia
– harjoittaa tarkoitusperiensä mukaista nuorisotoimintaa
– harjoittaa julkaisu-, valistus- ja koulutustoimintaa
– järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia, eläinsuojelupäiviä ja muita samantapaisia tilaisuuksia
– ottaa palvelukseensa puhujia, neuvojia, valvojia ja asiamiehiä
– toimii muillakin vastaavilla tavoilla, jotta eläinten hyvä kohtelu ja rakkaus eläimiin lisääntyisivät
– ylläpitää rekisteröimättömiä alajaostoja
Toimintansa tueksi yhdistys voi
– ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista
kiinteää ja irtainta omaisuutta
– järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä
– ostaa ja välittää jäsenilleen eläintenhoito- ja suojavälineitä sekä myydä merkkejä, kortteja ja
adresseja sekä harjoittaa kioskitoimintaa
Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

3 § Jäsenet
Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä sekä nuoriso-, kannatus-, ainais- ja kunniajäseniä sekä
kunniapuheenjohtajia.

Yhdistyksen varsinaiseksi ja ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen. Henkilö, joka ei ole täyttänyt viittätoista vuotta, hyväksytään nuorisojäseneksi.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet sekä ainais-, nuoriso- ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua
henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai
muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenrekisterin pitäminen
Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on pitää jäsenrekisteriä. Yhdistyksen kokous voi päättää, että
yhdistyksen jäsenrekisterin pitäminen annetaan Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry:n tehtäväksi.

6 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä sekä nuoriso- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen
jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Ainaisjäseniltä perittävän
ainaisjäsenmaksun suuruuden vahvistaa vuosikokous. Ainaisjäsen on tämän jälkeen vapaa
jäsenmaksuvelvollisuudesta.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4)
varsinaista jäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja
rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun kaksi (2) sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on
läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille
viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta
tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja
kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja nuorisojäsenellä on kokouksessa vain läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä siihen osoitteeseen, jonka he ovat yhdistykselle osoitteekseen
ilmoittaneet, tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

12 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) kokouksen avaus
b) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi (2) ääntenlaskijaa, esitetään yhdistyksen ja eläinsuojeluvalvojien toimintakertomukset
edelliseltä vuodelta
c) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
d) hyväksytään kokouksen esityslista
e) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
f) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
g) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen sekä
ainaisjäsenmaksujen suuruudet
h) päätetään jäsenrekisterin pitämisestä
i) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
j) valitaan yksi (1) tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
k) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.

14 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

Jaa sivu
Skip to content