Luonnoneläimiin liittyvää lainsäädäntöä

Monissa laeissa ja muissa säädöksissä käsitellään luonnonvaraisia eläimiä. Joskus samansuuntaisia määräyksiä löytyy eri laeista. Esimerkiksi sekä metsästys- että eläinsuojelulakiin on kirjattu jokaisen kansalaisen velvoite pyrkiä auttamaan sairasta, vahingoittunutta tai muusta syystä avun tarpeessa olevaa luonnonvaraista eläintä.

Eläinsuojelulaki (247/1996) koskee kaikkia eläimiä riippumatta siitä, lukeutuuko eläinyksilö lemmikkeihin, tuotantoeläimiin vai luonnonvaraisiin eläimiin. Eläinsuojelulain yleisluontoiset kohdat, kuten eläinten lopettamista koskevat vaatimukset, koskevat siis myös luonnoneläimiä.

Lisäksi eläinsuojelulaissa on kielletty luonnonvaraisten lintujen ja nisäkkäiden ottaminen elätettäväksi. Tarpeellisen ja tilapäisen sairaanhoidon antaminen eläimelle on sallittu, mutta eläinsuojelulaki edellyttää tällöinkin, että eläin vapautetaan, kun sen voidaan olettaa selviytyvän luonnossa omin avuin. Jollei eläintä saada hoidettua vapautusta edellyttävään kuntoon, se on joko lopetettava tai sille on etsittävä paikka jostakin eläintarhasta.

Metsästyslaissa (615/1993) määritellään esimerkiksi riistaeläimet ja niiden sallitut metsästysajat sekä rauhoittamattomat eläinlajit. Kaikki eläinlajit, jotka eivät ole riista- tai rauhoittamattomien eläinten listalla, ovat luonnonsuojelulain (1096/1996) nojalla rauhoitettuja. Lisäksi metsästysasetuksessa (666/1993) määrätään rauhoittamattomat lintulajit pesimäaikanaan rauhoitetuiksi.

Luonnonsuojelulaissa kielletään rauhoitettujen eläinten pyydystäminen, tappaminen, siirtäminen, haltuun ottaminen tai muu häirintä.  Näin ollen esimerkiksi rauhoittamattomaan lajiin kuuluvaa lokkia, jonka tapa puolustaa poikasiaan aiheuttaa häiriötä, suojelee siis laki eikä sitä saa tappaa tai sen poikasia siirtää.

Vieraslajit ovat sellaisia lajeja (esimerkiksi eläimiä tai kasveja) jotka ovat levinneet uusille alueille luontaiselta levinneisyysalueeltaan ihmisen tahattoman tai tahallisen toiminnan seurauksena. Osa lajeista aiheuttaa haittaa alueen alkuperäislajistolle esimerkiksi saalistamalla niitä tai kilpailemalla niiden kanssa elintilasta tai ravinnosta. Laissa vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (1709/2015) muun muassa kielletään tiettyjen alkuperäislajeillemme haitallisiksi katsottujen eläinlajien päästäminen luontoon.

Jaa sivu
Skip to content