Opetussuunnitelmiin eläinten oikeuksia ja eläinetiikkaa

19.5.2015

Työmme on tuottanut tulosta! Lähitulevaisuudessa jokaisen Suomessa asuvan lapsen oppipolulla tullaan pohtimaan eläinten hyvinvointia ja eläinten oikeuksia. 

Viime vuonna valmistuivat uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Niihin lisättiin monen oppiaineen kohdalla eläinten hyvinvointiasiat. Lisäksi lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnos on loppusuoralla. Näyttää siltä, että lukion filosofian kurssille, joka on kaikille pakollinen, sisällytetään eläinetiikka. Tämä hieno uutinen on muun muassa eläinjärjestöjen ahkeran vaikuttamistyön tulosta.

Miksi eläimistä pitää puhua?

Suurin osa lapsista ja nuorista on nähnyt netissä tai arjessaan eläimiin liittyviä hämmentäviä kohtaloita. Moni on kiinnostunut, huolissaan ja ihmeissään eläinten elämästä. Uudet opetussuunnitelmien perusteet voivat parhaimmillaan tarkoittaa sitä, että lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden purkaa tuntemuksiaan sekä oppia lisää eläimiin liittyvistä asioista.

Taitoja arkeen

Eettisellä yhteiskunnallisella pohdinnalla on monia positiivisia vaikutuksia. Ristiriitaiset aiheet innostavat lapsia ja nuoria opiskelemaan, vaikuttamaan sekä osallistumaan. He oppivat monipuolisia tietoja ja taitoja, kuinka vaikuttaa paremman kehityksen puolesta. Eläinaiheisia pohdintoja voidaan soveltaa koulun ulkopuolella arkeen – vaikkapa lemmikkeihin tai kuluttajavalintoihin.

Rohkeutta puolustaa hyvää

Erityisesti kasvattajan ja eläinten ystävän mieltä lämmittävät opetussuunnitelmien yleinen arvopohja ja tavoitteet. 

Esimerkiksi kaiken perusopetuksen yleisenä arvoperustana on sivistys ja eettisyys, joihin liittyvien pyrkimysten ja todellisuuden välillä huomataan usein ristiriitoja: ”Sivistykseen kuuluu taito käsitellä näitä ristiriitoja eettisesti ja myötätuntoisesti sekä rohkeus puolustaa hyvää. Sivistys merkitsee yksilöiden ja yhteisöjen taitoa tehdä ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan perusteella.”

Lukio-opetuksessa yleisenä tavoitteena on kannustaa nuoria eettisesti vastuulliseen ja aktiiviseen toimijuuteen paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti: 

”Opetus kehittää opiskelijan taitoa tunnistaa ja käsitellä eettisiä kysymyksiä, ristiriitoja ja jännitteitä monista näkökulmista. Se rohkaisee opiskelijaa vaikuttamaan ja toimimaan nykyistä oikeudenmukaisemman, kestävämmän… yhteiskunnan ja maailman puolesta.”

Kannustusta yhteistyöhön ja kestävään kehitykseen

On hienoa, että opetussuunnitelmat kannustavat opettajia oppiaineiden väliseen yhteistyöhön. Silloin myös muissa aineissa voidaan käsitellä eläinasioita. Koulun ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävä yhteistyö nähdään yhtälailla arvokkaana. Tämä tarkoittaa yhteistyötä sekä järjestöjen että yritysten kanssa.

Samalla on hyvä muistaa, että opetuksen on edelleen oltava oppilaita uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta. Koulua ja opetusta ei saa käyttää kaupallisen vaikuttamisen kanavana. Näin ollen esimerkiksi kouluruokaloiden julisteita tulee valita tarkkasilmäisesti. Myös medialukutaitoa painotetaan.

Eläinten oikeudet ja hyvinvointi mainitaan jatkossa pakollisina sisältöalueina (S) ympäristöopissa, biologiassa, uskonnoissa ja filosofiassa seuraavasti:

Ympäristöoppi (3–6 lk): Sisältöalue S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen ”Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla.”

Biologia (7–9 lk): S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut ”tutustutaan… ravinnon tuotantoon ja ruoan reitteihin” ja S6 Kohti kestävää tulevaisuutta ”Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin.”

Evankelisluterilainen uskonto (7–9 lk): S3 Hyvä elämä: ”…Opetuksen sisällöiksi valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä.”

Elämänkatsomustieto (7–9 lk): S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus ”…Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin.”

Filosofia (lukio ): 2. kurssi, etiikka eläimiä ja ympäristöä koskevia eettisiä kysymyksiä”

Elämänkatsomustieto (lukio): 2. kurssi Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä ”… erilaisia käsityksiä hyvästä elämästä sekä toisten ihmisten, eläinten ja ympäristön asemasta siinä”

SEYstä ja Animaliasta voi tilata ilmaisia materiaaleja kouluihin sekä kouluvierailijoita tunneille kertomaan eläinsuojelusta ja eläinten oikeuksista. Seuraavaksi järjestöt tuottavat lasten, nuorten ja koulujen tarpeisiin eläinaiheisen leikkivihkon.

Marianne Juntunen

Kirjoittaja on kemian ja matematiikan opettaja Pelkosenniemeltä. Hän väittelee tohtoriksi kestävän kehityksen kasvatuksesta ja elinkaariajattelusta kesäkuussa 2015. 

 

Kuva: Munijakanojen pito-olosuhteita havannollistetaan koululaisille 


Lähteet

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014

http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf

Lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnos 14.4.2015

http://www.oph.fi/download/166556_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2015_luonnos_14042015.pdf

Ammatillisten perustutkintojen perusteet ovat myös uudistettu, mutta kirjoittajan oman koulutuksen sekä ammattialojen kirjon vuoksi tämä blogikirjoitus rajattiin vain peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmien perusteiden uudistukseen. Opetussuunnitelmien perusteita uudistetaan noin kymmenen vuoden välein.

Jaa sivu
Skip to content