Yhdistyksen säännöt

Hyväksytty yhdistyksen jäsenkokouksessa 3.4.2022.

OULUN SEUDUN ELÄINSUOJELUYHDISTYS RY
SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi ja toimipaikka

Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry, josta epävirallisesti käytetään lyhennettä Oulun esy. Sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Oulun kaupungin ympäristöineen. Yhdistys on SEY Suomen eläinsuojelu ry:n jäsenyhdistys.

2 §

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinsuojelua ja suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

–                          pyrkii vaikuttamaan eläinsuojelulainsäädäntöön sekä viranomaisten päätöksiin ja toimintaan antamalla lausuntoja, ehdotuksia ja kannanottoja, jotka edistävät eläinten hyvää kohtelua

–                           neuvoo ja opastaa eläintenomistajia toimimaan tavalla, joka edistää eläinten hyvinvointia

 –                          harjoittaa tarkoitusperiensä mukaista nuorisotoimintaa

–                           harjoittaa julkaisu-, valistus- ja koulutustoimintaa

 –                          järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia, leirejä, kursseja ja muita samantapaisia tilaisuuksia

–                           ottaa palvelukseensa puhujia, neuvojia, valvojia ja palkattuja työntekijöitä

–                           toimii muillakin vastaavilla tavoilla, jotta eläinten hyvä kohtelu ja tieto eläimistä lisääntyisivät

–                         ylläpitää rekisteröimättömiä alajaostoja, kuten esimerkiksi varainkeruu-, käsityö-, sijaiskoti-,

                          luonnonvaraisten eläinten auttamis-, koulutus-, tiedotus- ja tapahtumajaosto

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

–                           ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

–                           järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä

–                           ostaa ja välittää jäsenilleen eläintenhoitoon liittyviä tarvikkeita sekä myydä merkkejä, kortteja ja adresseja sekä harjoittaa kioskitoimintaa

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

3 §

Jäsenet

Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä sekä nuoriso-, kannatus-, ainais- ja kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia.

Yhdistyksen varsinaiseksi ja ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Henkilö, joka ei ole täyttänyt viittätoista vuotta, hyväksytään nuorisojäseneksi.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet sekä ainais-, nuoriso- ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 §

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 §

Jäsenrekisterin pitäminen

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on pitää jäsenrekisteriä. Yhdistyksen kokous voi päättää, että yhdistyksen jäsenrekisterin pitäminen annetaan SEY Suomen eläinsuojelu ry:n tehtäväksi.

6 §

Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä sekä nuoriso- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Ainaisjäseniltä perittävän liittymismaksun ja kertasuoritteisenainaisjäsenmaksun suuruuden vahvistaa vuosikokous. Ainaisjäsen on tämän jälkeen vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.

Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7 §

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kolmesta-kuuteen (3-6) varajäsentä. 

Puheenjohtajan ja varajäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta siten, että vuosittain puolet jäsenistä on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset arvotaan. Erovuorossa olleet jäsenet voidaan valita uudelleen.

Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Hallituksen kokouksissa varsinaisella jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus. Varajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus sekä äänioikeus silloin kun hän arvottuna sijaistaa varsinaista jäsentä kyseisessä kokouksessa.

Jos hallituksen varsinainen jäsen kuolee tai eroaa kesken toimikautensa, hallitus valitsee äänestämällä hänen tilalleen toisen henkilön varajäsenistä jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kuusi (6) hallituksen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten tulee olla sekä SEY:n (SEY Suomen eläinsuojelu ry) että Oulun esyn (Oulun Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry) jäseniä.

Hallituksen kokoukset järjestetään niin, että hallituksen jäsenet voivat valintansa mukaan osallistua kokouksiin joko paikan päällä fyysisesti läsnäolevina tai etäyhteydellä.

Tilanteen niin vaatiessa ja edellyttäen, että järjestely sopii kaikille hallituksen jäsenille, hallituksen kokoukset voidaan järjestää myös pelkästään etäyhteydellä. Etäyhteyksien toteuttamisessa voidaan hyödyntää sosiaalisen median kanavia, sähköpostia, puhelinta tai muita käyttökelpoisia sovelluksia ja välineitä.

8 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9 §

Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10 §

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja nuorisojäsenellä on kokouksessa vain läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukset järjestetään niin, että yhdistyksen jäsenet voivat valintansa mukaan osallistua kokouksiin joko paikan päällä fyysisesti läsnäolevina tai etäyhteydellä. Etäyhteys järjestetään siihen parhaiten soveltuvan tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

11 §

Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä siihen osoitteeseen, jonka he ovat yhdistykselle osoitteekseen ilmoittaneet tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse tai ilmoittamalla kokouksesta yhdistyksen internetkotisivuilla tai sosiaalisessa mediassa.

12 §

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille  vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen sekä   ainaisjäsenmaksujen suuruudet
 8.  Päätetään jäsenrekisterin pitämisestä
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen varsinaiset- ja varajäsenet
 10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 §

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

14 §

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

Jaa sivu
Skip to content