Yhdistyksen säännöt

HUOM. Meneillään oleva sääntöjen päivitys: Yhdistyksen sääntöjen tarkentaminen ja päivitys toteutetaan vuoden 2021 aikana. Vuoden 2022 sääntömääräisessä vuosikokouksessa hyväksytään uudistetut säännöt.

OULUN SEUDUN ELÄINSUOJELUYHDISTYS RY
SÄÄNNÖT


1 § Yhdistyksen nimi ja toimipaikka

Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry, josta epävirallisesti
käytetään lyhennettä OESY. Sen kotipaikka on Oulun kaupunki.
Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Oulun kaupungin ympäristöineen.
Yhdistys on Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry:n jäsenyhdistys.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinsuojelua ja suojella eläimiä
parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä
edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • pyrkii vaikuttamaan eläinsuojelulainsäädäntöön sekä viranomaisten

päätöksiin ja toimintaan antamalla lausuntoja, ehdotuksia ja kannan-
ottoja, jotka edistävät eläinten hyvää kohtelua

 • neuvoo ja opastaa eläintenomistajia toimimaan tavalla, joka

edistää eläinten hyvinvointia

 • harjoittaa tarkoitusperiensä mukaista nuorisotoimintaa
 • harjoittaa julkaisu-, valistus- ja koulutustoimintaa
 • järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia, leirejä, kursseja ja

muita samantapaisia tilaisuuksia

 • ottaa palvelukseensa puhujia, neuvojia, valvojia ja palkattuja

työntekijöitä

 • toimii muillakin vastaavilla tavoilla, jotta eläinten hyvä kohtelu ja

tieto eläimistä lisääntyisivät

 • ylläpitää rekisteröimättömiä alaosastoja

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja
  omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta
  omaisuutta
 • järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä
 • ostaa ja välittää jäsenilleen eläintenhoitoon liittyviä tarvikkeita
  sekä myydä merkkejä, kortteja ja adresseja sekä harjoittaa
  kioskitoimintaa

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan

3 § Jäsenet

Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä sekä nuoriso-, kannatus-, ainais- ja
kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia
Yhdistyksen varsinaiseksi ja ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka
hyväksyy yhdistuksen tarkoituksen. Henkilö, joka ei ole täyttänyt viittätoista
vuotta, hyväksytään nuorisojäseneksi.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimkelpoinen
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet sekä ainais-, nuoriso- ja kannatusjäsenet hyväksyy
hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä
yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt
ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet,
joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei enää
täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenrekisterin pitäminen

Yhdistuksen hallituksen tehtävänä on pitää jäsenrekisteriä. Yhdistyksen
kokous voi päättää, että yhdistyksen jäsenrekisterin pitäminen annetaan
Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry:n tehtäväksi.

6 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilla jäsenillä sekä nuoriso- ja kannatusjäseniltä perittävän
liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen
kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Ainaisjäseniltä perittävän
liittymismaksun ja kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun suuruuden

vahvistaa vuosikokous. Ainaisjäsen on tämän jälkeen vapaa jäsenmaksu-
velvollisuudesta.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista jäsentä sekä 6 henkilökohtaista varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtjan sekä ottaa keskuudestaan
tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitjan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-
johtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet

hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai
rahastoinhoitaja, kaksi yhdessä.
9 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistuksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on
annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa
ennen vuosikokousta hallitukselle.
10 § Yhdistuksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
tammi-toukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua
asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistysen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja nuorisojäsenellä
on kokouksessa vain läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasen ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Yhdistuksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä
siihen osoitteeseen, jonka he ovat yhdistykselle osoitteekseen ilmoittaneet,
tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

12 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan-
  tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokoksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
  liittymis- ja jäsenmaksujen sekä ainaisjäsenmaksujen suuruudet
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
 9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta
tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä
tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat saamaan
tarkoitukseen.

14 § Saavutetut jäsenoikeuden säilyvät

Jaa sivu
Skip to content