Yhdistyksen säännöt

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ELÄINSUOJELUYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Eläinsuojeluyhdistys ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit.

Yhdistys on SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n jäsenyhdistys.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinsuojelua ja suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– pyrkii vaikuttamaan eläinsuojelulainsäädäntöön sekä viranomaisten päätöksiin ja toimintaan antamalla lausuntoja, ehdotuksia ja kannanottoja, jotka edistävät eläinten hyvää kohtelua 

– neuvoo ja opastaa eläintenomistajia toimimaan tavalla, joka edistää eläinten hyvinvointia 
  
– voi ottaa eläinsuojelullisilla perusteilla tilapäiseen hoitoon lemmikkieläimiä ja luovuttaa niitä uusiin koteihin. Yhdistys voi myös ottaa tilapäiseen hoitoon avun tarpeessa olevia luonnonvaraisia eläimiä 
  
– harjoittaa tarkoitusperiensä mukaista nuorisotoimintaa 
  
– harjoittaa julkaisu-, valistus- ja koulutustoimintaa 
  
– järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia, eläinsuojelupäiviä ja muita samantapaisia tilaisuuksia 
  
– ottaa palvelukseensa puhujia, neuvojia, valvojia ja asiamiehiä 
  
– toimii muillakin vastaavilla tavoilla, jotta eläinten hyvä kohtelu ja rakkaus eläimiin lisääntyisivät 
  
– ylläpitää rekisteröimättömiä alajaostoja

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

– ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta 
  
– järjestää myyjäisiä, arpajaisia, varainkeräyksiä 
  
– ostaa ja välittää jäsenilleen eläinhoito- ja eläinsuojeluvälineitä sekä myydä merkkejä, kortteja ja adresseja sekä harjoittaa kioskitoimintaa 
 

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

3 § Jäsenet

Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä sekä perhe-, nuoriso-, kannatus-, ainais- ja kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia.

Yhdistyksen varsinaiseksi ja ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Henkilö, joka ei ole täyttänyt viittätoista vuotta hyväksytään nuorisojäseneksi.

Yhdistyksen perhejäseneksi voi liittyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa osoitteessa asuva henkilö samoin ehdoin kuin varsinainen jäsen.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet sekä ainais-, perhe-, nuoriso- ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneet jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenrekisterin pitäminen

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on pitää jäsenrekisteriä. Yhdistyksen kokous voi päättää, että yhdistyksen jäsenrekisterin pitäminen annetaan SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n tehtäväksi.

6 § Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä sekä nuoriso-, perhe- ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

Ainaisjäseniltä perittävän kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun suuruuden vahvistaa vuosikokous. Ainaisjäsen on tämän jälkeen vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimikaudeksi valitut 3-6 muuta varsinaista jäsentä. Hallitukseen kuuluvat myös yhdeksi toimikaudeksi valitut 0-3 varajäsen(tä). Yksi toimikausi on vuosikokousten välisen ajan pituinen.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan suostumuksensa antaneista ehdokkaista, joita jokaista vähintään kaksi yhdistyksen jäsentä on ehdottanut kirjallisesti hallitukselle. Ehdotusten tulee olla hallituksella viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä puolet on vuorollaan erovuorossa. Näiden sääntöjen mukaan valitun hallituksen varsinaisista jäsenistä ensimmäiset puolet arvalla valittuna ovat erovuorossa vuoden kuluttua ja loput toisen vuoden kuluttua.  Erovuoroiset varsinaiset jäsenet voidaan valita uudelleen hallitukseen. Mikäli hallituksen jäsenmäärä muuttuu, uudet erovuorolaiset arvotaan vuosikokouksessa, jossa uudet hallituksen jäsenet on valittu. Erovuoroisten määrä on enintään puolet varsinaisten jäsenten määrästä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä on paikalla. Hallituksen varsinaisen jäsenen estyessä poissaolo korvataan varajäsenen läsnäololla. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, perhe-, ainaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Kannatus- ja nuorisojäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai ilmoittamalla kokouksesta yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

12 § Vuosikokous

 Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen esityslista 

 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä ainaisjäsenmaksun ja jäsenmaksujen suuruudet

 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja valitaan varajäsenet 

 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Jaa sivu
Skip to content