Yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Perniön Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Salo..

Yhdistys on Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liitto ry:n jäsenyhdistys.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinsuojelua ja suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten hyvinvointia ja kohtelua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

–                    pyrkii vaikuttamaan eläinsuojelulainsäädäntöön sekä viranomaisten päätöksiin ja toimintaan antamalla

lausuntoja, ehdotuksia ja kannanottoja, jotka edistävät eläinten hyvää kohtelua

–                    neuvoo ja opastaa eläintenomistajia toimimaan tavalla, joka edistää eläinten hyvinvointia

–                    harjoittaa tarkoitusperiensä mukaista nuorisotoimintaa.

–                    harjoittaa julkaisu-, valistus- ja koulutustoimintaa

–                    järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia, eläinsuojelupäiviä ja muita samantapaisia tilaisuuksia

–                    ottaa palvelukseensa puhujia, neuvojia, valvojia ja asiamiehiä

–                    toimii muillakin vastaavilla tavoilla, jotta eläinten hyvä kohtelu ja rakkaus eläimiin lisääntyisivät

–                    ylläpitää rekisteröimättömiä alajaostoja

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

–                    ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

–                    järjestää myyjäisiä, arpajaisia, varainkeräyksiä

–                    ostaa ja välittää jäsenilleen eläinhoito ja -suojeluvälineitä sekä myydä merkkejä, kortteja ja adresseja sekä harjoittaa kioskitoimintaa

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

3 § Jäsenet

                      Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä sekä nuoriso-, perhe-, kannatus-, ainais- ja                       kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia.

Yhdistyksen varsinaiseksi, perhe-, ja ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Henkilö, joka ei ole täyttänyt viittätoista vuotta hyväksytään nuorisojäseneksi.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet sekä nuoriso-, perhe-, ainais- ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalla taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenrekisterin pitäminen

                      Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on pitää jäsenrekisteriä. Yhdistyksen kokous

                      voi päättää, että yhdistyksen jäsenrekisterin pitäminen annetaan Suomen                       Eläinsuojeluyhdistys ry:n tehtäväksi

6 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä sekä nuoriso- perhe- ja kannatusjäseniltä, ainaisjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudessa seurataan Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton jäsenmaksuja.

Ainaisjäsen on liittymismaksun jälkeen vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-5 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.

Hallitukseen voidaan valita vain jäseniä, joiden jäsenmaksu on maksettu.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on yhteensä kaksi (2) hallituksen jäsentä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastaja/-tarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.  Toiminnantarkastajan/-tarkistajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä, perhe- ja ainaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja nuorisojäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Äänioikeutettu voi valtakirjalla valtuuttaa edustajansa kokoukseen

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä tiedotteella siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka ovat yhdistykselle ilmoittaneet, tai yhdistyksen kotisivuilla tiedotteessa.

12 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen esityslista

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen sekä ainaisjäsenmaksun suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

14 §              Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

Jaa sivu
Skip to content