Yhdistyksen säännöt

Savon Eläinsuojelu ry:n säännöt

1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Savon Eläinsuojelu ry ja se kuuluu Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry:hyn, jota näissä säännöissä kutsutaan SEYksi.

Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki ja toiminta-alueena Pohjois-Savo lukuun ottamatta niitä paikkakuntia, joissa toimii SEYn jäsenyhdistys.

2 Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueellaan

 • edistää eläinsuojelua
 • vastustaa eläinrääkkäystä ja eläinten huonoa kohtelua sekä
 • herättää rakkautta eläimiin

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • suorittaa eläinsuojelua koskevaa valistustoimintaa
 • levittää sitä koskevaa kirjallisuutta
 • järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia ja eläinsuojelupäiviä sekä pyrkii muutenkin edistämään eläinsuojeluaatetta
 • harjoittaa julkaisu-, kustannus-, ja koulutustoimintaa sekä tuottaa niihin liittyvää aineistoa sekä
 • tekee yhteistyötä muiden eläinsuojeluyhdistysten ja eläimiin liittyvien yhteisöjen kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä
 • myydä merkkejä, kortteja ja addresseja
 • harjoittaa kahvila- ja ravintolaliikettä, kioski-, julkaisu- ja kustannustoimintaa

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten viranomaisten asiaankuuluvan luvan.

3 Jäsenet

Hallitus päättää jäsenten hyväksymisestä.

Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, nuorisojäseniä tai kannattajajäseniä sekä erikseen kutsuttavia kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia. 

Varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja sitoutuu noudattamaan yhdistyksen kokousten päätöksiä. 

Varsinainen jäsen voi olla joko vuosi- tai ainaisjäsen. Ainaisjäseneksi pääsee yhdistyksen jäsen suorittamalla kertamaksuna kulloinkin voimassaolevan, syyskokouksen määräämän vuosijäsenmaksun kymmenkertaisena. Ainaisjäsen ei maksa vuosijäsenmaksua. 

Perheenjäseneksi voi ilmoittautua henkilö, joka on toisen varsinaisen jäsenenen perheenjäsen ja asuu samassa taloudessa tämän kanssa. Perheenjäsenellä on varsinaisen jäsenen oikeudet ja velvollisuudet.

Nuorisojäsen on yksityinen henkilö, joka ei ole täyttänyt viittätoista (15) vuotta. Nuorisojäsenellä ei ole äänivaltaa liiton ja sen elinten kokouksissa. 

Kannattajajäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja oikeuskelpoisen yhteisön.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen hyväksi erittäin ansiokkaasti toimineen henkilön. 

Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua yhdistystä erittäin ansiokkaasti johtaneen puheenjohtajan.

4 Jäsenmaksut

Jokainen varsinainen vuosijäsen, nuorisojäsen ja kannattajajäsen suorittaa yhdistykselle jäsenmaksuna sen määrän, jonka yhdistyksen syyskokous seuraavaa kalenterivuotta varten kullekin jäsenelle määrää. 

Nuorisojäsenellä on alennettu jäsenmaksu. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät suorita jäsenmaksua. 

5 Äänivalta ja päätöksenteko yhdistyksen kokouksissa

Jokaisella jäsenmaksuvelvoitteensä suorittaneella varsinaisella yhdistyksen jäsenellä sekä kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yhdistyksen kokouksissa yksi (1) ääni.

Nuorisojäsenillä, kannattajajäsenillä ja kokoukseen erikseen kutsutuilla asiantuntijoilla sekä SEYn edustajilla on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli ei näissä säännöissä toisin määrätä. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa ja muissa lippuäänestyksissä arpa.

Äänestykset on suoritettava umpilipuin, milloin vähintään kaksi (2) äänivaltaista osanottajaa sitä vaatii.

6 Aloiteoikeus

Oikeus aloitteiden tekemiseen yhdistyksen kokoukselle on yhdistyksen jäsenillä. Aloitteet on jätettävä yhdistyksen hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kokousta, lukuun ottamatta niitä aloitteita, jotka on mainittava kokouskutsussa ja jotka on jätettävä kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Hallitus esittää tehdyt aloitteet lausunnollaan varustettuina yhdistyksen kokouksen päätettäväksi. 

7 Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimieliminä ovat yhdistyksen kokoukset ja hallitus. Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanovalta on hallituksella. 

8 Yhdistyksen kokousten aika ja koollekutsuminen

Yhdistyksen on pidettävä joka vuosi kaksi (2) varsinaista kokousta, kevätkokous maaliskuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous itse tai hallitus niin päättää tai milloin vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erikseen ilmoitetun asian käsittelyä varten hallitukselta vaatii. 

Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun kokousta on asianmukaisesti vaadittu. 

9 Kokouskutsu

Yhdistyksen kokousten paikan toimialueella ja ajan määrää hallitus. Kokouskutsu on vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta lähetettävä kirjallisesti yhdistyksen jäsenille jäsenten ilmoittamalla osoitteella. 

10 Yhdistyksen kokousten asiat

Kevätkokouksessa

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 • käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta
 • käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 • vahvistetaan tilinpäätös tai päätetään niistä toimenpiteistä, joihin se antaa aihetta
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille
 • käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä
 • keskustellaan kokouksessa esille tulleista yhdistyksen asioista.

Syyskokouksessa

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 • käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • määrätään vuosijäsenten, nuorisojäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • käsitellään seuraavan kalenterivuoden talousarvio
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joita kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi
 • valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 • valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa
 • valitaan yhdistyksen edustaja(t) SEYn kokouksiin SEYn sääntöjen edellyttämällä tavalla tai annetaan hallitukselle valtuudet päättää edustajasta (edustajista)
 • käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä
 • keskustellaan kokouksessa esille tulleista yhdistyksen asioista

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu, sekä ne hallituksen esittämät asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen, mikäli asiaa ei tarvitse mainita kokouskutsussa.

11 Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä syyskokouksen kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan valitsemat kuusi (6) muuta jäsentä, joista eroaa ensimmäisenä ja toisena vuonna kolmannes (1/3) aluksi arvan, sitten vuoron, mukaan. 

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ottaa sen ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, joita kutsutaan yhdistyksen sihteeriksi, taloudenhoitajaksi ja toimihenkilöiksi. 

Hallitus voi asettaa työryhmiä ja toimikuntia määräajaksi tai erityistä tehtävää varten.

Hallitus on kutsuttava koolle, milloin puheenjohtaja pitää sitä tarpeellisena tai vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä viimeistään kahden (2) viikon kuluessa kalenterivuoden alusta. 

Hallitus on päätösvaltainen, jos kokouksesta on ilmoitettu kaikille sen jäsenille ja kun vähintään neljä (4) sen jäsenistä on saapuvilla, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. 

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa. 

Läsnäolo- ja puheoikeus on SEYn edustajalla, ja hallitus voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin henkilöille. 

Kokouskutsu on puheenjohtajan toimesta annettava suullisesti tai toimitettava kirjallisesti hallituksen jäsenille.

Hallituksen tehtävänä on

 • johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti sekä tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi
 • valvoa sääntöjen ja yhdistyksen kokusten päätösten noudattamista
 • valmistella yhdistyksen kokousten käsiteltäväksi tulevat asiat
 • kutsua yhdistyksen kokoukset koolle
 • vahvistaa yhdistyksen hallituksen alaisina toimivien työryhmien ja toimikuntien toimintaohjeet ja valvoa ja ohjata niiden toimintaa
 • päättää varojen hankinnasta ja vastata omaisuuden hoidosta
 • hyväksyä uudet jäsenet
 • järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia, näyttelyitä, juhlia, eläinsuojelupäiviä ja kursseja
 • tehdä yhteistyötä muiden eläinsuojeluyhdistysten ja eläimiin liittyvien yhteisöjen kanssa
 • pitää jäsenluetteloa ja valvoa jäsenmaksujen maksamista sekä antaa pyydettäessä tietoja SEYlle ja viranomaisille
 • huolehtia arpojen myynnistä ja muusta 2§:ssä mainitusta myyntitoiminnasta
 • huolehtia siitä, että yhdistyksen toiminta ulottuu sen toiminta-alueen kaikkiin osiin.

12 Toiminta- ja tilivuosi

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajalle viimeistään helmikuun 15. päivänä, ja tilintarkastajien tulee palauttaa ne viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Taloudenhoitajan tulee olla läsnä tilintarkastuksessa. 

13 Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompi kumpi aina yhdessä sihteerin tai hallituksen siihen määräämän henkilön kanssa.

14 Luottamus- ja toimihenkilöt

Luottamustehtäviin voidaan valita vain yhdistyksen jäseniä.

Puheenjohtajan tehtävänä on

 1. kutsua koolle hallituksen kokoukset ja johtaa niissä puhetta
 2. valvoa, että yhdistyksen toimintaa johdetaan sääntöjen, SEYn periaatteiden ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti
 3. tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen toiminnan vilkastuttamiseksi ja toiminnassa ilmenneiden epäkohtien poistamiseksi
 4. pitää yhteyttä SEYn luottamus- ja toimihenkilöihin ja neuvotella heidän kanssaan eläinsuojelun toteuttamisesta
 5. valvoa, että toimihenkilöt ja asetetut työryhmät ja toimikunnat suorittavat tehtävänsä
 6. tuoda hallitukselle tiedoksi yhdistykselle saapuneet tiedotteet ja muu posti

Sihteerin tehtävänä on

 1. yhteistoiminnassa puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kanssa valmistella hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat
 2. panna täytäntöön hallituksen sekä sen ohjeiden mukaan yhdistyksen kokousten päätökset
 3. pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa
 4. pitää toimintatilastoa
 5. laatia ehdotukset yhdistyksen toimintakertomuksiksi ja toimintasuunnitelmaksi
 6. tehdä määräaikaisilmoitukset ja laatia SEYn vaatimat tilastot
 7. hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja laatia tarvittavat asiakirjat
 8. hoitaa yhdistyksen rekisteriasiat, arkisto, jäsenluettelo
 9. toimittaa tiedotusvälineille uutisia hallituksen ohjeiden mukaisesti yhdistyksen toiminnasta.

Taloudenhoitajan tehtävänä on

 1. periä jäsenmaksu ja ilmoittaa kaksi (2) kertaa vuodessa hallitukselle jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrä
 2. huolehtia yhdistyksen muiden saatavien perimisestä
 3. tallettaa yhdistyksen varat ja hoitaa muuta omaisuutta
 4. suorittaa maksut
 5. huolehtia varojen hankkimista koskevien suunnitelmien toteuttamisesta
 6. hoitaa yhdistyksen kirjanpito, laatia tilinpäätös ja tilikertomus sekä antaa ne viimeistään helmikuun 1. päivänä hallitukselle allekirjoitettaviksi, ellei hallitus päätä antaa näitä tehtäviä jonkun muun suoritettaviksi
 7. laatia ehdotus yhdistyksen talousarvioksi
 8. olla läsnä tilintarkastuksessa.

15 Eroaminen ja erottaminen

Jos jäsen päättää erota yhdistyksestä, on siitä tehtävä ilmoitus kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. 

Eroavan jäsenen on suoritettava kaikki ne säännöissä määrätyt taloudelliset velvoitteet, jotka hänelle kuuluvat sinä kalenterivuonna, jona eroaminen tapahtuu, mikäli hallitus ei häntä näistä velvoitteista vapauta.

Jos yhdistyksen jäsen ei suorita jäsenmaksuaan tai on muuten jättänyt toteuttamatta ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittyessään sitoutunut, tai jos hän on toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla, on hallituksella oikeus erottaa hänet. 

Erottamispäätöksestä jäsenellä on oikeus valittaa yhdistyksen kokoukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Jos yhdistyksen kokous kuultuaan hallitusta ja erotettua jäsentä sekä hankittuaan muut tarpeelliseksi katsomansa selvitykset hyväksyy vähintään kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä erottamispäätöksen, se tulee voimaan heti. 

16 Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Sääntöjen muuttamisesta on välittömästi tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteritoimistoon.

17 Yhdistyksen purkaminen ja lakkauttaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseen sen toimialueella purkamisesta päättävän viimeisen yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla.

Lakkautettaessa yhdistys sen varat käytetään samoin kuin yhdistyksen purkautuessa.

18 Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Savon Eläinsuojelu ry

 • perustettu 17.3.1988
 • merkitty yhdistysrekisteriin 13.10.1989 numerolla 151514
 • 7.4.1997 hyväksytty uudistetut säännöt
Jaa sivu
Skip to content