Jäsenyhdistysten eettiset ohjeet

Lähtökohdat

SEY Suomen eläinsuojelu on alueellisesti toimivien eläinsuojeluyhdistysten muodostama valtakunnallinen liitto. SEY on kattojärjestö, jolla on noin 40 jäsenyhdistystä ympäri maata. Liiton jäseneksi liitytään liittymällä johonkin jäsenyhdistyksistä.
Jäsenyhdistykset voivat olla muodoltaan yhdistyksiä, jotka toimivat tietyllä paikallisesti rajatulla alueella, tai valtakunnallisesti toimivia erityisyhdistyksiä. Jäsenyhdistysten toimijat ovat luottamustehtävissä toimivia hallituksen jäseniä, yhdistyksen palkkaamia työntekijöitä ja harjoittelijoita tai yhdistyksen vapaaehtoisia toimijoita.

Liiton jäsenyhdistykset ovat itsenäisiä organisaatioita, joiden toimintaa ohjaavat yhdistyslaki sekä yhdistyksen omat säännöt. SEY Suomen eläinsuojeluun liittyessään jäsenyhdistykset sitoutuvat kuitenkin noudattamaan liiton arvoja, toimintaperiaatteita ja liiton eettisissä ohjeissaan määrittelemiä hyviä yhdistystapoja. Vastavuoroisesti liitto sitoutuu aktiiviseen suhteeseen jäsenyhdistystensä kanssa tarjoamalla koulutusta ja tukea sekä erilaisia materiaaleja ja työkaluja yhdistysten toimintaan.


SEYn arvot

Toiminnassamme noudatamme jäsenyhdistysten yhteistyössä koostamia liiton johtavia ajatuksia (liitteenä). Arjessa meitä ohjaavat liiton arvot: eläinten kunnioittaminen, asiantuntemus ja yhteistyökykyisyys.


Yhdistysetiikka

Eläinsuojeluyhdistyksen toimijat ovat jäsenyhdistyksessä toimiessaan aina myös SEYn edustajia. Toimijoiden on oltava kaikessa toiminnassaan lojaaleja liiton periaatteille ja arvoille, jotka on muodostettu jäsenyhdistysten toimesta. Hallituksen on pidettävä huolta siitä, että kaikki yhdistyksen piirissä toimivat tietävät SEYn arvot ja linjaukset sekä liiton säännöt ja noudattavat niitä. Yhdistysten toimijoiden tulee olla lojaaleja myös toisiaan kohtaan.

Eläinsuojeluyhdistyksen toimijoiden on käyttäydyttävä sekä toimessaan että yksityiselämässään tehtävänsä edellyttämällä tavalla siten, ettei yhdistyksen tai liiton arvo siitä kärsi. Mikäli jäsenyhdistyksen toimija vaarantaa SEYn tai jäsenyhdistyksien hyvää mainetta, uskottavuutta tai luotettavuutta eikä jäsenyhdistys puutu tilanteeseen, voidaan jäsenyhdistys erottaa liitosta.


Asiantuntemus

SEY on uskottava asiantuntija, jonka toiminta on avointa, aloitteellista ja läpinäkyvää. Liiton, jäsenyhdistysten ja vapaaehtoisten eläinsuojeluvalvojien tavoitteena on jakaa tietoa eläimistä, niiden hyvinvoinnista, lajinmukaisista käyttäytymistarpeista, hyvästä eläinten pidosta, eläinsuojeluongelmien ehkäisystä ja ratkaisemisesta sekä eläinten moraalisesta arvosta.

Neuvonta- ja valistustyötä tehdessä on painotettava tiedon merkitystä. Silloin kun ei tiedä, ovatko käsitykset ja tiedot oikeita, on parempi reilusti tunnustaa tietämättömyytensä kuin väittää jotakin, jonka todenperäisyydestä ja luotettavuudesta ei ole täyttä varmuutta. Usein jo siitä on paljon apua, että osaa ohjeistaa, mistä saa lisää tietoa.

SEY toimii ainoastaan lain sallimin keinoin. SEY edistää eläinten hyvinvointia mm. tiedottaen, kampanjoiden, kouluttaen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoin.


Vapaaehtoisuus

SEY on vapaaehtoisjärjestö, jonka olemassa olon perustana on toimijoiden eläinten kunnioitus ja arvostus. SEYn ja jäsenyhdistysten vapaaehtoisena voi toimia kuka tahansa ammatista tai koulutuksesta riippumatta – kaikkien työpanos on arvokas. Vapaaehtoiset toimijat eivät saa työstään rahallista korvausta.

SEYn jäsenyhdistysten tulee kertoa avoimesti kansalaisille, että niillä ei ole viranomaisen valtuuksia. Yhdistykset voivat keskustelemalla ja neuvomalla ohjata ihmisiä parempaan eläinten kohteluun, mutta ne eivät voi esimerkiksi antaa määräyksiä. Vakavissa tapauksissa asiat siirretään eläinsuojeluviranomaisten hoidettavaksi. Eläinsuojeluvalvontaa hoitavat eläinsuojelulakiin perustuen kunnan- ja kaupungineläinlääkärit, valvontaeläinlääkärit, läänineläinlääkärit, terveystarkastajat ja poliisit.


Yhdistyksen toimijoiden eläintenpito

SEYn jäsenyhdistysten toimijoiden on omassa eläinten pidossaan noudatettava eläinsuojelulakia, eläinsuojelulain asetuksia sekä viranomaisten antamia suosituksia. Hyvä eläintenpito on kuitenkin paljon enemmän kuin mitä lain minimivaatimukset edellyttävät.
Yhdistyksen toimijat ovat poikkeuksetta esikuvia tavanomaista tasoa paremmasta eläintenpidosta ja muusta eläimiin liittyvästä toiminnasta. SEYn toimijoille on selvää, että se miten toimimme ja mitä sanomme, on yhtä kuin se, miltä näytämme ulospäin. Vapaaehtoisten oma toiminta vaikuttaa ihmisten mielikuviin SEYstä sekä eläinsuojeluyhdistyksistä ja eläinsuojelusta yleensä.


Vaitiolovelvollisuus

Jäsenyhdistyksen toimija on vaitiolovelvollinen vapaaehtoistyössä kohtaamistaan luottamuksellisista asioista. Vaitiolovelvollisuuden alaisia tietoja voi yhdistystoiminnan puitteissa tulla esiin esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä;

  • tiedot yksityisen henkilön henkilökohtaisista oloista
  • yritysyhteistyöhön liittyvät tiedot
  • yhdistysten vapaaehtoisiin liittyvät tiedot
  • kodittomat lemmikit ja hoitokotitoiminta
  • mahdollinen asiointi eläinsuojeluviranomaisten kanssa

Vaitiolovelvollisuus ei kuitenkaan koske tietojen tai asiakirjojen antamista viranomaisille.

Vaitiolovelvollisuus koskee kaikkia yhdistyksen toimijoita, myös esimerkiksi harjoittelijoita, siviilipalvelusmiehiä ja palkattuja työntekijöitä.


Yhteistyö

Toiminta eläinten hyvinvoinnin puolesta onnistuu parhaiten, kun jäsenyhdistys tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Jäsenyhdistysten on pyrittävä luomaan hyvät ja luottamukselliset suhteet paikallisiin asukkaisiin, toisiin SEYn jäsenyhdistyksiin, eläinsuojeluvalvojiin, eläinsuojeluviranomaisiin, löytöeläinhoitoloihin ja muihin tahoihin, joiden avulla eläinten hyvinvointia voidaan lisätä. Tämä koskee erityisesti jäsenyhdistyksen omaa toiminta-aluetta. Myös hyvät suhteet paikallismediaan edistävät eläinten puolesta tehtävää työtä.


SEY Suomen eläinsuojelu ry:n liittovaltuusto on hyväksynyt jäsenyhdistysten eettiset ohjeet 23.11.2013

Jaa sivu
Skip to content