Tutkimus paljastaa eläinten julman kohtelun Euroopan ulkopuolelle suuntautuvissa teuraskuljetuksissa

7.3.2017

Bryssel 7.3.2017
Kansainvälinen lehdistötiedote

Kolmen kansainvälisen eläinsuojelujärjestön äskettäin julkaisemasta tutkimuksesta käy ilmi, kuinka teuraskuljetuksissa rikotaan EU:n eläinkuljetuslainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia. Tutkimus paljastaa nautojen ja lampaiden julman kohtelun kuljetuksen ja teurastuksen aikana.

Tutkimuksessa mukana olleet teuraskuljetukset lähtivät Euroopasta Turkkiin, Libanoniin, Jordaniaan, Israeliin ja Egyptiin. Saatu videomateriaali osoittaa, että kyseisissä maissa on rutiininomaisia käytäntöjä, jotka rikkovat EU-lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia.

Tutkimus antaa lisäpontta kansainväliselle kampanjalle, jolla vaaditaan Euroopan unionia luopumaan elävien eläinten teuraskuljetuksista EU:n ulkopuolelle. EU-maiden johtavat eläinjärjestöt vetoavat Euroopan komissioon, jotta elävien eläinten sijaan siirryttäisiin ruhojen ja lihan kuljetukseen.

”Tutkimus paljastaa teuraskuljetusten valvonnan pahat puutteet. Euroopassa kasvatettuja eläimiä kuljetetaan olosuhteissa, jotka rikkovat EU-lainsäädäntöä. Eläimiä teurastetaan kohdemaissa julmilla tavoilla, jotka rikkovat kansainvälisiä sopimuksia. EU:n maataloustuottajat ja kansalaiset tulevat järkyttymään nähdessään, kuinka eläimiä kohdellaan niiden viimeisellä matkalla”, sanoo Animals Internationalin (AI) Euroopan-johtaja Gabriel Paun.

Joka vuosi yli kaksi miljoonaa nautaa ja lammasta kuljetetaan maa- ja meriteitse Turkkiin, Lähi-Itään ja Pohjois-Afrikkaan teurastettavaksi. Kohdemaissa ei ole minkäänlaista eläinsuojelulainsäädäntöä.

”Euroopan unionin tuomioistuin on linjannut, että EU:n kuljetuslainsäädäntö on voimassa myös EU:n rajojen ulkopuolella aina siihen saakka, kunnes eläimet ovat saavuttaneet määränpäänsä. Tätä linjausta ei kuitenkaan noudateta, ja eläimiä kuljetetaan ja teurastetaan kauhistuttavissa olosuhteissa”, sanoo EU-maiden eläinsuojelujärjestöjen kattojärjestön Eurogroup for Animalsin toiminnanjohtaja Reineke Hameleers.

Tutkimusaineisto, jossa eläimiä kuljetetaan Irlannista, Ranskasta, Romaniasta, Liettuasta, Unkarista, Belgiasta, Tšekistä, Portugalista ja Espanjasta EU:n ulkopuolelle, toimitetaan Euroopan komissiolle ja EU-asioista vastaaville ministereille. Aineisto osoittaa, että eläimiä kohdellaan julmasti kuljetuksen ja teurastuksen yhteydessä.

”Tutkimuksemme osoittaa, että epäeettiset ja laittomat käytännöt alkavat jo paljon ennen eläinten saapumista kohdemaihin. Tällä hetkellä ei esimerkiksi ole olemassa vaatimusta siitä, että eläimiä kuljettavissa laivoissa tulisi olla eläinlääkäri paikalla. Siten tuhansia eläimiä pidetään jopa 10 päivän ajan laivoissa ilman mahdollisuutta hoitoon”, sanoo Tierschutzbund Zurich/Animal Welfare Foundationin (TBS/AWF) johtaja Iris Baumgärtner.

Myös suomalaisten vedottava Euroopan unioniin eläinkuljetusten lopettamiseksi

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Animalia ovat Eurogroup for Animalsin jäseniä. Järjestöt ovat olleet mukana tukemassa Eurogroupin kansainvälistä Stop the Trucks -kampanjaa alusta saakka.

“Tässä kampanjassa ei tutkittu Suomesta lähteviä eläinkuljetuksia, mutta EU-jäsenmaana myös Suomella on velvollisuus puuttua näihin julmuuksiin”, sanoo SEYn toiminnanjohtaja Kati Pulli.

”Vetoamme edelleen maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikaiseen, jotta hän osaltaan edistäisi EU:n kuljetuslainsäädännön uudistamista ja valvontaa. Vaatimukseemme on yhtynyt jo 13  500 suomalaista, ja vetoomukseen kerätään edelleen allekirjoituksia”, sanoo Animalian eläinsuojeluasiantuntija Laura Uotila.

Animals International sekä Tierschutzbund Zurich/Animal Welfare Foundation -järjestöjen kahdeksan kuukautta kestänyt tutkimus päättyi helmikuussa 2017.

Juuri julkaistussa tutkimuksessa käy ilmi muun muassa:

 • pelokkaita, täysin tajuissaan olevia nautoja nostetaan riippumaan yhdestä raajasta, minkä jälkeen niiden kaulasuonet katkaistaan turkkilaisissa teurastamoissa

• nautoja kiusataan sähköpiiskoilla ennen niiden nostamista riippumaan ja teurastamista Libanonissa

• stressaantuneita, täysin tajuissaan olevia nautoja sidotaan köysiin ja niiden kurkut silvotaan Israelissa

• eläimet kokevat pitkittynyttä kärsimystä ylösalaisin kääntyvissä teuraslaitteissa Turkissa, Israelissa ja Egyptissä

•  lampaita kohdellaan julmasti teurastuksen yhteydessä Israelissa ja Jordaniassa.

Kuljetuksista kerätystä materiaalista käy ilmi muun muassa: 

• uupuneiden eläinten saapuessa satamiin työntekijät rutiininomaisesti käyttävät sähköpiiskoja pakottaessaan eläimiä kiipeämään laivoihin

• nälkäiset vasikat huutavat emojensa perään, sillä ne eivät pääse imemään maitoa

• uupuneita ja täysin ulosteiden peitossa olevia nautoja puretaan laivoista Turkissa.

Animals International, TSB|AWF, Eurogroup for Animals, SEY ja Animalia vaativat Euroopan komissiota ja EU:n ulkopuolelle eläimiä kuljettavia maita ryhtymään seuraaviin toimenpiteisiin: 

1. Luodaan strategia, jolla luovutaan elävien eläinten teuraskuljetuksista ja siirrytään ruhojen ja lihan kuljetukseen.

2. Siirtymäaikana tehdään kaikki tarpeelliset toimenpiteet, jotta elävien eläinten kuljetusaikoja voidaan lyhentää vastaamaan EU:n kuljetuslainsäädäntöä ja jotta kohdemaiden teurastuksissa noudatetaan OIE:n vähimmäisstandardeja.

3. Noudatetaan EU-kansalaisten tahtoa (Eurobarometri 2016) ja luodaan eläinten hyvinvointistandardit, jotka hyväksytään kaikkialla maailmassa ja edistetään standardien käyttöönottoa.

4. Varmistetaan, että olemassa olevaa kuljetuslainsäädäntöä (EC)1/2005 noudatetaan sekä maa- että merikuljetuksissa.

5. Varmistetaan, että merikuljetuksissa on aina mukana eläinlääkäri.

6. Otetaan käyttöön sääntely, jossa eurooppalaisilla eläinten kuljettajilla on velvollisuus varmistua, että kansainvälisiä normeja noudatetaan eläinten kohtelussa koko kuljetusketjun ajan. Varmistutaan siitä, että eläinkuljetuksia on mahdollista käytännössäkin valvoa ja eläimet voidaan paikantaa koko kuljetuksen ajan.

7. Otetaan käyttöön julkinen raportointi kaikista sairauksista, tapaturmista ja eläinten kuolemista kuljetusten aikana.

Tutkimusaineisto median käyttöön:
http://www.animalsaustralia-media.org/upload/photos/eu-live-export

Kampanjavideo:
Live export investigation release video February 2017

Brief median käyttöön:
http://www.eurogroupforanimals.org/wp-content/uploads/11.Story-line_for-media_Ffinal-version.pdf

Lisätietoa Suomessa:

Maria Lindqvist, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto, viestintäpäällikkö
p. +358 40 830 1716, maria.lindqvist(at)sey.fi

Laura Uotila, Animalia, eläinsuojeluasiantuntija
p. +358 9 720 6590, laura.uotila(at)animalia.fi

Lisätietoa kansainvälisesti:

Gabriel Paun, Animals International, EU Director
Tel. +43 (0)664 1850717 / gabriel@animalsinternational.org

Iris Baumgärtner AWF|TSB Director and project manager Animal Transport
Tel. +41 (0)44 482 04 91, i.baumgaertner@animal-welfare-foundation.org

Francesca Porta, Eurogroup for Animals Program Officer Farm animals
Tel. +32 (0) 2 740 08 2828 / f.porta@eurogroupforanimals.org 

 

 

Jaa sivu
Skip to content