Kuntalaisaloite keräsi 818 allekirjoitusta (12.5.2019-6.9.2019)


Vaasan seudulla toimivassa eläinlääkäripäivystysalue 2:ssa on selkeästi puutteita. Vaasanseudun eläinsuojeluyhdistys ry kartoitti eläinlääkäripäivystyksen nykytilaa, ja palvelu sai keskiarvoksi 1,9/ 5. Kehittämiskohdissa suurimmiksi osa-alueiksi nousivat pienlemmikkiosaaminen, tavoitettavuus, puhelinneuvonta ja päivystyksen sijainti.

Eläinlääkäripäivystystä tulee kehittää alueella mm. resursoimalla palvelutarjonta alueen tarpeiden ja kysynnän mukaisesti, yhdenmukaistamalla palvelusta jaettavia tietoja yli kuntarajojen sekä selkeyttämällä hallinnon rakennetta.
Nykyisellä tavalla järjestetyt palvelut eivät ole riittävät. Me allekirjoittaneet ihmettelemme, miten perustellaan esimerkiksi se, ettei päivystysalueella tarvita erillistä hoitohenkilökuntaa suurille ja pienille kotieläimille.

Eläinlääkäripäivystys vaatii alueella selkeästi kehittämistä ja lisäresursseja. Eläinlääkintähuoltolain (16.10.2009/765) 13 §: ssä todetaan, että kiireellinen eläinlääkärinapu on järjestettävä päivystysalueella siten, että kotieläimiä, jotka ovat pienikokoisia ja voidaan siten vaikeuksitta kuljettaa eläinlääkärin vastaanotolle, ja kotieläimiä, joille annettava eläinlääkärin apu edellyttää eläinlääkärin käyntiä eläimen pitopaikassa, hoitaa pääasiassa eri henkilökunta. Tästä vaatimuksesta voidaan kuitenkin poiketa päivystysalueella, jonka eläintiheys on pieni tai jossa sellaisten kotieläinten, jotka ovat pienikokoisia ja voidaan siten vaikeuksitta kuljettaa eläinlääkärin vastaanotolle, osuus kaikista päivystysalueella pidettävistä kotieläimistä on vähäinen, tai se on muusta erityisestä syystä perusteltua.

Päivystysalueen keskitetyssä yhteydenottopalvelussa on myös kehitettävää. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan kaikkien palvelunumeroon soittavien kuluttajien tulee tietää puhelun hinta. Eläinlääkäripäivystyksen puhelumaksujen koostumus on avattava kokonaisuudessaan kuntien kotisivuille, ettei hinta jäisi kuntalaisille epäselväksi. Huomioitavaa on, että Mustasaaren ja Vaasan kotisivuilla on ilmoitettu eri €/min + pvm puhelujen maksuista, ja Vöyrin kotisivuilla ei asiasta ilmoiteta ollenkaan. Tämä epäkohta tulee korjata mahdollisimman pian, ja palvelusta annettavat tiedot on yhtenäistettävä.

Eläinlääkäripäivystyksen hallinnointi ja koordinointi vaativat kehittämistoimia. Päivystyksestä vastaavan eläinlääkärin esimerkiksi sairastuessa on työnantajalla oltava aukoton linjaus varajärjestelyjen hoitamisesta riippumatta siitä, onko kyseessä yksityisen eläinlääkäripalvelun tuottaja tai kunnan eläinlääkäri. Lisäksi päivystävien eläinlääkärien työajat ovat poikkeuksellisen pitkiä: arkisin klo 16-08 (16h) ja viikonloppupäivystys, jota hoitaa yksi henkilö ilman vaihtovuoroja pe klo 16- ma klo 08 (64 h). Me allekirjoittaneet olemme huolissamme eläinlääkärien jaksamisesta sekä työtehtävissä suoriutumisesta lain edellyttämällä tavalla – ottaen huomioon vähäiset resurssit sekä pitkät ja kuormittavat yksin hoidettavat työvuorot. Samaan aikaan on huomioitava eläinlääkintähuoltolain 13 § edellytykset, että kunnan on järjestettävä kiireellistä eläinlääkärin apua alueellaan olevia kotieläimiä varten kaikkina vuorokaudenaikoina.

Edelliset seikat huomioiden voinemme todeta, että alueellamme järjestetään eläinlääkäripäivystys vähintäänkin kyseenalaisesti ja minimiresurssein:
1) Päivystysalueella ei ole erillistä hoitohenkilökuntaa pienikokoisille ja suurille kotieläimille, vaikka eläinlääkintähuoltolaissa katsotaan tämä tarpeelliseksi, kun pienikokoisia ja suuria kotieläimiä on paljon
2) Keskitetyn yhteydenottopalvelun hinnoittelussa on puutteita eikä sitä ole selkeästi ja yhtenäisesti kerrottu kuntien sivuilla
3) Palvelu ei ole saatavilla kohtuullisessa ajassa ottaen huomioon päivystävien eläinlääkärien yksintyöskentelyn ja työaikojen pituudet. Tämä puute tulee selkeästi esille myös Vaasanseudun eläinsuojeluyhdistyksen teettämässä selvityksessä.

Me allekirjoittaneet edellytämme, että eläinlääkäripäivystystä kehitetään yhteistyössä päivystystä hoitavien eläinlääkärien kanssa siten, että palvelu saadaan oikein resursoitua keväästä 2020 alkaen sekä työntekijöiden jaksaminen että kuntalaisten tarpeet huomioiden. Tarkasteluun tulee ottaa esimerkiksi takapäivystäjän mahdollisuus, eläintenhoitajan palkkaaminen keskitettyyn yhteydenottopalveluun, erillisten päivystysten järjestäminen pieneläimille ja suurille eläimille / tuotantoeläimille sekä keskitetyn toimipisteen järjestäminen pienille kotieläimille yhteen fyysiseen paikkaan.
Alueellista koordinointia on myös selkeytettävä. Puheluiden palvelumaksut tulee tarkastaa sekä selvittää, ovatko ne kohtuullisella tasolla suhteessa muiden kunnallisten peruspalveluiden maksuihin. Päivystysalueen 2 hinnasto tulee yhdenmukaistaa, ja palvelumaksuun vaikuttavat tekijät on ilmoitettava kuntien kotisivuilla.
Lisäksi päivystysvuoroja tekeville tulee laatia selkeät ohjeistukset päivystyskäytännöistä ja varapäivystäjäjärjestelmästä. Koordinoivan tahon on huolehdittava siitä, että eläinlääkäripäivystystä tekevillä on riittävästi asiantuntemusta, kokemusta, resursseja ja välineistöä suorittaa eläinlajista riippumatta kiireelliset hoitotoimenpiteet lain edellyttämällä tavalla.

**

Det finns brister inom Vasaregionens veterinärjour 2. Vasanejdens djurskyddsförening rf kartlade nuvarande läget av Vasaregionens veterinärjour. Veterinärjouren fick ett medelvärde på 1,9/5. De punkter som behöver utvecklas mest var smådjurskunskapen, tillgängligheten, telefonrådgivningen och placeringen av jouren.

Veterinärjouren måste utvecklas i regionen bland annat genom att ge tillräckliga resurser för tjänster enligt behov, standardisera informationen som ges för tjänster över kommun gränser samt att förtydliga administrationens konstruktion.
Det sättet som veterinärjouren ordnas för tillfället är inte tillräckligt jämfört med behovet. Vi undertecknade undrar hur man till exempel motiverar det faktum att regionen inte behöver enskild vårdpersonal för små och stora husdjur.
Veterinärjouren kräver obestridligt utveckling och mera resurser.

I Veterinärvårdslagen (16.10.2009/765) 13 § konstateras att den akuta veterinärhjälpen inom jourområdet ska ordnas så att små husdjur som utan svårigheter kan transporteras till veterinärmottagningen i huvudsak vårdas av annan personal än sådana husdjur där veterinärhjälpen förutsätter att en veterinär besöker djurhållningsplatsen. Från detta krav får man dock avvika i ett jourområde där djurtätheten är låg eller där små husdjur som utan svårigheter kan transporteras till veterinärmottagningen utgör en liten andel av alla husdjur som hålls inom jourområdet, eller när det av andra särskilda skäl är motiverat.

Det finns även utvecklingsbehov inom den centraliserade kontakttjänsten. Enligt Konkurrens- och konsumentverket bör alla konsumenter som ringer till kontakttjänsten veta priset av samtalet. Sammansättningen av samtalskostnader i veterinärjouren bör öppnas i sin helhet på kommunernas hemsidor så att priset inte förblir oklart för kommuninvånarna. Till exempel på Vasas och Korsholms hemsidor anmäls olika €/min + pvm och på Vörå kommuns hemsidor finns det ingen prisinformation. Detta missförhållande måste korrigeras så fort som möjligt och informationen gällande veterinärjouren måste standardiseras i olika kommuner.

Veterinärjourens administration och koordination kräver utveckling. Om veterinären som har jouren till exempel blir sjuk måste det finnas en vattentät linje för ordnande av reservarrangemang oberoende om det gäller en privat veterinär eller kommunens veterinär. Dessutom är veterinärernas arbetstider inom jouren onaturligt långa: på vardagar kl. 16-08 (16 t). En person sköter jouren under veckosluten utan skiftförändringar från Fredag kl. 16- tills Måndag kl. 08 (64t). Vi undertecknade är oroliga över veterinärernas orkande samt över hur de klarar sina arbetsuppgifter med hänsyn till lagen – om man tar i beaktande de få resurser samt långa och tunga arbetsskifter som veterinärjourhavanden måste klara av ensamma. Samtidigt måste man ta i beaktande att enligt Veterinärvårdslagen 13 § ska kommunen ordna med akut veterinärhjälp som är tillgänglig under hela dygnet för husdjur som finns på kommunens område.

Med beaktande av det ovannämnda kan man konstatera, att veterinärjouren i Vasa trakten förordnas på ett sätt som kan ifrågasättas och med minimiresurser:
1) Det finns ingen särskild personal för små och större husdjur även om detta fordras i veterinärvårdslagen då det finns mycket små och större husdjur inom området.
2) Det finns brister inom prissättningen av den centraliserade kontakttjänsten och informationen om kostnaderna kommer inte tillräckligt tydligt och enhetligt fram på kommunernas hemsidor
3) Servicen är inte tillgängliga inom en anständig tid med beaktade av att jourhavanden arbetar ensam och arbetstidens längd. Den här bristen kommer klart fram i utredningen som gjorts av Vasanejdens djurskyddsförening rf.

Vi undertecknade förutsätter att veterinärjouren utvecklas i samarbete med jourveterinärer sålunda att resurserna är tillräckliga från och med våren 2020 på så sätt att jourhavandenas arbetsförmåga och kommuninvånarnas behov tas allvarligt i beaktande. Det gäller att granska möjligheterna till bakjour, anställning av djurskötare inom den centraliserade kontakttjänsten, ordnande av separata jour för små och stora husdjur / produktionsdjur samt en centraliserad jourmottagning för små husdjur på ett och samma ställe.
Den regionala koordineringen måste klargöras.
Servicekostnader för samtal måste kontrolleras och det bör kartläggas att samtalspriset är rimligt jämfört med övriga kommunala grundservicepriser.
Prissättningen för samtal inom Jourområde 2 måste göras enhetlig och information om de faktorer som påverkar servicekostnaderna måste finnas på kommunernas hemsidor.
För jourhavandena måste upprättas en lista med tydliga instruktioner gällande jourpraktiken och bakjoursystemet. Den organisation som ansvarar för koordinationen måste se till att jourhavande veterinärer har tillräckligt kunnande, erfarenhet, resurser och apparatur för att åtgärda brådskande fall enligt lagen oberoende av djurart.

Aloitteen lisätiedot
Vaasanseudun eläinsuojeluyhdistys ry
http://vaasa.sey.fi/

Jaa sivu
Skip to content