Yhdistyksen tietosuojaseloste

Varkauden Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:n rekisteri – ja tietosuojaseloste

Varkauden Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y. noudattaa tietosuoja-asioissaan ja rekisterien
käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä.
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla
rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Tietosuojaselosteen pääkohdat:


1. Rekisterinylläpitäjä
2. Rekisteröidyt
3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
5. Rekisteröidyn oikeudet
6. Säännönmukaiset tiedonlähteet
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
8. Käsittelyn kesto
9. Henkilötietojen käsittelijät
10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
11. Tietoturva
12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
13. Yhteydenotto
14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

1. Rekisterinpitäjä

Varkauden Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y. (Y-tunnus 1076325-5)

2. Rekisteröidyt


Rekisterissä käsitellään asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, jäsenien, työntekijöiden,
luottamushenkilöiden, yhteistyökumppaneiden sekä vapaaehtoiseksi, kilpailuihin ja arvontoihin
sekä tapahtumiin ilmoittautuneiden tai osallistuneiden henkilötietoja.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus


Varkauden Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:n henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakas-
ja sidosryhmäsuhteiden tai muiden niihin verrattavien suhteiden sekä niistä johtuvien velvoitteiden
hoitaminen; Varkauden Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:n nykyisten ja tulevien palveluiden ja/tai
tuotteiden suunnittelun, toteutuksen, ylläpidon ja edelleen kehittämisen mahdollistaminen sekä lisäarvon luominen Varkauden Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:lle; asiakas- ja sidosryhmäyhteydenpito; markkinointitoimenpiteiden suorittaminen; sekä mielipide- ja markkinointitutkimus. Henkilötietoja käsitellään vain Varkauden Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:n omien sääntöjen sallimissa rekistereissä yhdistyksen toiminnan sujuvuuden mahdollistamiseksi sekä eläinten turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot


Rekisteri voi pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:
 Koko nimi ja yhteystiedot (esim. postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä maa);
 Yksilöintitiedot (esim. sukupuoli ja syntymävuosi);
 Asiakkuuden ja sidosryhmäsuhteen hoitamiseksi tarpeelliset tiedot (esim. asiakasnumero,
asiakasryhmä, äidinkieli, uutiskirjeen lähetysmuoto ja -aika, lahjoitus- ja maksutiedot,
pankkitilitiedot sekä asiointia koskevat muut tarpeelliset tiedot);
 Laitetta tai yhteyttä koskevat tiedot (kuten kuten www-sivuston osoitteet, laitetunnus, MAC-osoite,
laitteistomalli, käyttöjärjestelmä sekä IP-osoite); sekä
 Muut Varkauden Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:n järjestämien tapahtumien, kampanjoiden,
luottamushenkilötoiminnan, vapaaehtoistoiminnan ja tukemisen asianmukaisen ja onnistuneen
järjestämisen sekä niihin osallistumisen kannalta tarpeelliset tiedot.

5. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä
osoitteeseen sini.kuronen@sey.fi tai puhelinnumeroon: 0447799580.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset, puutteelliset ja/tai vanhentuneet
tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.
Varkauden Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y. käsittelee poistopyynnön, jonka jälkeen joko tiedot
poistetaan ilman aiheetonta viivytystä tai ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta
pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku
2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei
voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että henkilötietoja
käsiteltäessä rikotaan lakia tai voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia kiistanalaisten tietojen käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes
asia saadaan ratkaistua.

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteriin kerättävät henkilötiedot ovat pääasiassa rekisteröidyn itsensä Varkauden Seudun
Eläinsuojeluyhdistys r.y.:lle antamia tietoja tai verkkosivuston käytöstä muodostettuja tietoja.
Tietoja saadaan rekisteröidyltä mm. www-lomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen
median palvelujen kautta, sopimuksista,asiakastapaamisista tai vastaavista tilaisuuksista ja muista
tilanteista joissa henkilö luovuttaa tietojaan.
Varkauden Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y. kerää henkilötietoja suoraan esimerkiksi seuraavissa
yhteyksissä:
 Varkauden Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:n verkkosivustoa käytettäessä;
 Uutiskirjettä tai muuta materiaalia tilattaessa;
 Palautetta annettaessa tai muutoin Varkauden Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:een yhteydessä
oltaessa;
 Varkauden Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:n asiakaskyselyihin vastattaessa;
 Ilmoittauduttaessa ja osallistuttaessa Varkauden Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:n järjestämään
toimintaan, tapahtumiin, kampanjoihin, vapaaehtoistoimintaan ja tukemiseen; sekä
 Osallistuttaessa Varkauden Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:n järjestämiin kilpailuihin ja
arvontoihin.
Mikäli rekisteriin annetaan muita kuin rekisteröityä itseään koskevia tietoja, tulee tiedonantajan
vakuuttaa, että hänellä on oikeus tällaisten tietojen ilmoittamiseen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset


Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Varkauden Seudun
Eläinsuojeluyhdistys r.y.:n ulkopuolelle. Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan toimivaltaisten
viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin
voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla tai mikäli Varkauden Seudun
Eläinsuojeluyhdistys r.y. katsoo muutoin harkintansa perusteella olevan perusteltu syy tietojen
luovuttamiseen.

8. Käsittelyn kesto


Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten
toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

9. Henkilötietojen käsittelijät


Varkauden Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:n valtuuttamat henkilöt voivat käsitellä henkilötietoja
kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Tarvittaessa
henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa kolmannelle osapuolelle kuten esimerkiksi
rahastonhoitajalle.
Varkauden Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y. on antanut jäsenrekisterinsä ylläpidon kattojärjestönsä
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n tehtäväksi.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

11. Tietoturva


Varkauden Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y. pyrkii kohtuullisin teknisin ja organisatorisin toimin
suojelemaan henkilötietoja esimerkiksi luvattomalta pääsyltä, vahingossa tai laittomasti
tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, väärinkäytökseltä, siirtämiseltä, luovuttamiselta tai muulta
laittomalta käsittelyltä.
Varkauden Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y. rajoittaa henkilötietoja käsittelevien henkilöiden piiriä
niin, että tietoihin pääsevät käsiksi vain ne Varkauden Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.:n toimijat,
joiden on tehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Sähköiset rekisterit ja niihin
tallennetut tiedot on suojattu yksilöllisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Manuaalinen aineisto
säilytetään lukitussa tilassa.
Tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan rekisteröidylle sekä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi


Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen


Varkauden Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y. kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään
oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön
muuttumiseen. Varkauden Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y. suosittelee tutustumaan
tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tämä seloste on julkaistu 8.6.2018

Jaa sivu
Skip to content