Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Rovaniemen Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Rovaniemen kaupunki ja sen ympäristökunnat, mutta yhdistys voi ulottaa toimintansa myös edellä mainitun alueen ulkopuolelle.
Yhdistys on Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n jäsenyhdistys.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinsuojelua ja suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläimen hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– pyrkii vaikuttamaan eläinsuojelulainsäädäntöön sekä viranomaisten päätöksiin ja toimintaan antamalla lausuntoja, ehdotuksia ja kannanottoja, jotka edistävät eläinten hyvää kohtelua
– neuvoo ja opastaa eläintenomistajia toimimaan tavalla, joka edistää eläinten hyvinvointia
– harjoittaa tarkoitusperiensä mukaista nuorisotoimintaa
– harjoittaa julkaisu-, valistus- ja koulutustoimintaa
– järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia, eläinsuojelupäiviä ja muita samantapaisia tilaisuuksia
– toimii muillakin vastaavilla tavoilla, jotta eläinten hyvä kohtelu ja rakkaus eläimiin lisääntyisivät

Toimintansa tueksi yhdistys voi:
– ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
– järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä
– ostaa sekä myydä merkkejä, kortteja ja adresseja tai muuta sopivaa materiaalia.

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

3 § Jäsenet
Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä sekä nuoriso-, kannatus-, ainais- ja kunniajäseniä sekä kunniapuheenjohtajia.
Yhdistyksen varsinaiseksi ja ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Henkilö, joka ei ole täyttänyt viittätoista vuotta, hyväksytään nuorisojäseneksi. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet sekä ainais-, nuoriso- ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä tai katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenrekisterin pitäminen
Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on pitää jäsenrekisteriä. Yhdistyksen kokous voi päättää, että yhdistyksen jäsenrekisterin pitäminen annetaan Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton tehtäväksi.

6 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä sekä nuoriso- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Ainaisjäseniltä perittävän ainaisjäsenmaksun suuruuden vahvistaa vuosikokous. Ainaisjäsen on tämän jälkeen vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista jäsentä sekä vuosikokouksen niin päättäessä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun kaksi (2) sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi järjestää kokouksen myös tarvittaessa sähköisesti, käyttäen hyväksi esimerkiksi sosiaalista mediaa, sähköpostia, puhelinta tai muita välineitä.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja nuorisojäsenellä on kokouksessa vain läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä siihen osoitteeseen, jonka he ovat yhdistykselle osoitteekseen ilmoittaneet, tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, tai sähköpostitse tai ilmoittamalla kokouksesta yhdistyksen internetkotisivuilla tai sosiaalisessa mediassa.

12 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) kokouksen avaus
b) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajia ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
c) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
d) hyväksytään kokouksen esityslista
e) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
f) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
g) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen sekä ainaisjäsenmaksujen suuruudet
h) päätetään jäsenrekisterin pitämisestä
i) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja varajäsenet
j) valitaan yksi (1) tai kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
k) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
 

Jaa sivu
Skip to content