Yhdistyksen säännöt

Satakunnan eläinsuojeluyhdistys ry säännöt

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Satakunnan Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Pori. Yhdis­tyksen toiminta-alue käsittää Satakunnan alueen kunnat.

Yhdistys on Suomen Eläinsuojelu­yhdistysksien liiton jäsenyhdistys.

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinsuojelua ja suojella eläimiä parhaalla mahdolli­sella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta, sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

 2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

pyrkii vaikuttamaan eläinsuojelulainsäädäntöön, sekä viranomaisten päätöksiin ja toi­mintaan antamalla lausuntoja, ehdotuksia ja kannanottoja, jotka edistävät eläinten hyvää kohtelua.


neuvoo ja opastaa eläintenomistajia toimimaan tavalla, joka edistää eläinten hyvinvoin­tia.


harjoittaa julkaisu-, valistus- ja koulutustoimintaa


järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia, eläinsuojelupäiviä ja muita samantapaisia tilaisuuksia


ottaa palvelukseensa puhujia, neuvojia, valvojia ja asiamiehiä


toimii muillakin vastaavilla tavoilla, jotta eläinten hyvä kohtelu ja rakkaus eläimiin li­sääntyisivät


ylläpitää rekisteröimättömiä alajaostoja

 3. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä hankkia ja omistaa toimintaansa var­ten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.


järjestää myyjäisiä, arpajaisia, varainkeräyksiä


ostaa ja välittää jäsenilleen eläinhoito ja –suojeluvälineitä, sekä myydä merkkejä, kort­teja ja adresseja, sekä harjoittaa kioskitoimintaa

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4. Jäsenet

 Yhdistyksellä on varsinaisia, nuoriso-, kannatus-, ainais-, ja kunniajäseniä, sekä kunniapuheenjohtajia.

 Yhdistyksen varsinaiseksi ja ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Henkilö, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta, hyväksytään nuorisojäseneksi.

 Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet, ainais-, nuoriso ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkir­jaan.

 Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 6. Jäsenrekisterin pitäminen

 Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on pitää jäsenrekisteriä.

 Yhdistyksen kokous voi päättää, että yhdistyksen jäsenrekisterin pitäminen annetaan Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry:n tehtäväksi.

 Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta, nuoriso- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jä­senmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.

Ainaisjäseneltä perittävän liittymismaksun ja kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun suuruuden vahvistaa syyskokous. Ainaisjäsen on tämän jälkeen vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.

Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat eivät suorita jäsenmaksua.

 7. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut 8 varsinaista jäsentä, joista 1 valitaan vuosittain puheenjohtajaksi, sekä 4 varajäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että neljä jäsentä on vuosittain erovuo­rossa. Varajäsenet valitaan vuosittain.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä valitsee keskuudestaan tai ulko­puoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kut­susta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sekä kolme johtokunnan jäsentä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 8.Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai ra­hastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 9 Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantar­kastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kir­jallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hal­lituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä, kunniapu­heenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja nuorisojäsenellä on kokouksessa läsnä­olo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaalit ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmesty­vässä sanomalehdessä, tai jäsenille siihen osoitteeseen, jonka he ovat yhdistykselle osoitteekseen ilmoittaneet postitetuilla kirjeillä.

12. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvitta­essa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituk­selle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvitta­essa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu­jen ja ainaisjäsenmaksun suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja hallituksen varsinaisten jäsenten keskuudesta
8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen koko­uksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämi­seen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lak­kautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 14. Saavutetut jäsenoikeudet

Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

Jaa sivu
Skip to content