Sääntömuutoksen historia

Yhdistyksen uudet säännöt hyväksyttiin yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 7.3.2017.

PRH on hyväksynyt ja rekisteröinyt sääntömuutokset 28.3.2017 jolloin uudet säännöt astuivat voimaan ja ne otettiin käyttöön yhdistyksessä.

Ylimääräisen kokouksen kutsu:

Hallitus kutsuu seuraavalla kutsulla koolle ylimääräisen yhdistyksen kokouksen jossa yhtenä kohtana käsitellään sääntömuutosasia. 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous – KUTSU

Aika: tiistaina 7.3.2017 klo 18:00

Paikka: Nuorisotila Monari, Anni Swaninkatu 7, 53100 Lappeenranta

Uudistetut säännöt on esitelty kokouksen esityslistassa:

Yhdistyksen nykyiset säännöt voit lukea täältä: Säännöt

Yhdistyksen  vanhat säännöt (EIVÄT ENÄÄ VOIMASSA 28.3.2017 lähtien):

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry, josta epävirallisesti käytetään lyhennettä LSEY. Sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Lappeenrannan ympäristökuntineen. Yhdistys on Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry:n jäsenyhdistys.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinsuojelua ja suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • pyrkii vaikuttamaan eläinsuojelulainsäädäntöön sekä viranomaisten toimintaan ja päätöksiin ja toimintaan antamalla lausuntoja, ehdotuksia ja kannanottoja, jotka edistävät eläinten hyvää kohtelua
 • neuvoo ja opastaa eläintenomistajia toimimaan tavalla, joka edistää eläinten hyvinvointia
 • harjoittaa tarkoitusperiensä mukaista nuorisotoimintaa
 • harjoittaa julkaisu-, valistus- ja koulutustoimintaa
 • järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia, eläinsuojelupäiviä ja muita samantapaisia tilaisuuksia
 • ottaa palvelukseensa puhujia, neuvojia, valvojia ja asiamiehiä
 • toimii muillakin vastaavilla tavoilla, jotta eläinten hyvä kohtelu ja rakkaus eläimiin lisääntyisivät
 • ylläpitää rekisteröimättömiä jaostoja

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä
 • ostaa ja välittää jäsenilleen eläintenhoito- ja suojeluvälineitä sekä myydä merkkejä, kortteja ja adresseja sekä harjoittaa kioskitoimintaa.
  Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

3 § Jäsenet
Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä sekä nuoriso-, kannatus-, ainais- ja kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtaja.
Yhdistyksen varsinaiseksi ja ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Henkilö, joka ei ole täyttänyt viisitoista vuotta, hyväksytään nuorisojäseneksi. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä  yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet sekä ainais-, nuoriso- ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenrekisterin pitäminen
Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on pitää jäsenrekisteriä. Yhdistyksen kokous päättää, että yhdistyksen jäsenrekisterin pitäminen annetaan Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry:n tehtäväksi.

6 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä sekä nuoriso- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Ainaisjäseniltä perittävän liittymismaksun ja kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun suuruuden vahvistaa vuosikokous. Ainaisjäsen on tämän jälkeen vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 7 muuta varsinaista jäsentä sekä 7 henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja nuorisojäsenellä on kokouksessa vain läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä siihen osoitteeseen, jonka he ovat yhdistykselle osoitteekseen ilmoittaneet, tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

12 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen sekä ainaisjäsenmaksun suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastaja
10.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

14 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

Jaa sivu