SEY kannattaa eläinten kouluttamista vahvistamalla toivottua käyttäytymistä

18.11.2016

18.11.2016

Fyysiseen rankaisuun, pelotteluun ja kivun aiheuttamiseen perustuvat menetelmät ovat lainvastaisia. Väkivaltaa ja pelottelua sisältävä koulutus saa eläimissä aikaan stressiä ja heikentää eläimen hyvinvointia. Myös monet sellaiset menetelmät, jotka perustuvat ajatukseen ihmisen laumanjohtajuudesta ja joihin kuuluu esimerkiksi koiran niin sanottua selättämistä ja muita koiran alempaa asemaa korostavia, usein väkivaltaisiakin toimenpiteitä, perustuvat virheellisiin uskomuksiin koiran laumakäyttäytymisestä. Ne aiheuttavat koiralle stressiä ja voivat jopa pahentaa koiran käytöshäiriöitä.

SEY kannattaa koirankoulutuksessa Suomen eläintenkouluttajat ry:n eettisiä sääntöjä koiran kouluttamisesta. SEY katsoo, että koira tulee kouluttaa eläinlähtöisin metodein, jotka eivät aiheuta koiralle henkistä tai fyysistä haittaa.

Suomen eläintenkouluttajat ry:n eettiset säännöt

 

Lisätietoja:

SEY: Fyysisillä rangaistuksilla ja pakotteilla saa pelokkaan ja epävarman koiran

Kuva: Suvi Elo

Eläinsuojelulaki:

6 § Eläinten kohtelu

Eläimen liiallinen rasittaminen ja kohtuuttoman ankara kurissa pitäminen ja kouluttaminen sekä liian kovakourainen käsittely on kielletty. Eläimen sitominen tarpeetonta kärsimystä tuottavalla tavalla on kielletty. Eläimen on annettava levätä kunnolla ja lisäksi sen on saatava liikkua.

Asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä eläimen kohtelulle asetettavista vaatimuksista. Asetuksella voidaan myös säätää, että maa- ja metsätalousministeriö voi antaa niistä tarkempia määräyksiä.

12 § Välineet, laitteet ja aineet
Sellaisten eläimen hoitoon, käsittelyyn, kiinniottamiseen, kuljettamiseen, tainnuttamiseen tai lopettamiseen tarkoitettujen välineiden, laitteiden ja aineiden, joiden käyttö ilmeisesti aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kipua tai tuskaa, valmistus, maahantuonti, myynti, luovutus ja käyttö on kielletty.

Maa- ja metsätalousministeriö määrää, minkälaisia välineitä, laitteita ja aineita on pidettävä sellaisina, joiden käyttö ilmeisesti aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kipua tai tuskaa.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247#L2P6

 

Eläinsuojeluasetus:

12 § Yleiset vaatimukset
Eläintä on kohdeltava rauhallisesti, eikä sitä saa tarpeettomasti pelotella tai kiihdyttää. Eläimen käsittelyssä on pyrittävä käyttämään hyväksi sen lajinomaista käyttäytymistä, kuten laumavaistoa.

Eläintä ei saa vahingoittaa tai käsitellä väkivaltaisesti. Eläimen potkiminen sekä lyöminen kuritus-, koulutus- tai muussa sellaisessa tarkoituksessa eläintä vahingoittavalla välineellä on kielletty.

Eläintä ei saa raahata sarvista, jaloista, hännästä, turkista tai suoraan päästä vetäen taikka käsitellä muutoin sillä tavalla, että sille aiheutetaan tarpeetonta kärsimystä.

13 § Kouluttaminen ja käyttäminen
 
Eläintä ei saa kouluttaa tai käyttää siten, että vahingoitetaan sen terveyttä tai hyvinvointia. Eläintä ei saa pakottaa yrittämään luonnollisten kykyjensä tai voimiensa ylittämistä.

Mitä 1 momentissa säädetään eläimen käyttämisestä, ei koske koiran tai muun eläimen käyttämistä viranomaistoiminnassa eläimen käyttötarkoitukseen liittyvissä tehtävissä, joihin tehtävän luonteen vuoksi liittyy vaara eläimen vahingoittumisesta

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960396#L4P12

Jaa sivu
Skip to content