SEYn eläinsuojeluneuvojan eettiset ohjeet

SEY Suomen eläinsuojelu ry:n liittovaltuusto on hyväksynyt SEYn eläinsuojeluneuvojan eettiset ohjeet 28.11.2015.


SEYn vapaaehtoisten eläinsuojeluneuvojien logo

SEY Suomen eläinsuojelun eläinsuojeluneuvojat ovat jo vuodesta 1902 olleet osa suomalaista eläinten hyvinvoinnin valvontaa. Neuvojatoiminta on keskeinen keino puuttua jo ilmenneisiin eläinsuojeluongelmiin, mutta ennen kaikkea ennaltaehkäisevässä eläinsuojelutyössä SEYn neuvojilla on keskeinen rooli.


SEYn eläinsuojeluneuvojat ovat vapaaehtoisia, eläinsuojeluneuvontaan koulutettuja kansalaisia, jotka toimivat liiton alaisuudessa eri puolilla Suomea. SEYn eläinsuojeluneuvojat antavat neuvoja puhelimitse tai sähköpostitse, ja suurin osa myös tekee saamiensa eläinsuojeluilmoitusten perusteella eläinsuojeluneuvontakäyntejä eläinten pitopaikkoihin. SEYn eläinsuojeluneuvoja ei voi käyntikohteessa antaa määräyksiä vaan ainoastaan neuvoja eläinten hyvästä kohtelusta ja pidosta. Tavallisesti tapaukset selviävät neuvonnalla ja yhteistyöllä eläimen omistajan kanssa. Vakavissa tapauksissa asiat siirretään eläinsuojeluviranomaisten hoidettavaksi. Eläinsuojeluvalvontaa hoitavat eläinsuojelulakiin perustuen kunnan- ja kaupungineläinlääkärit, valvontaeläinlääkärit, läänineläinlääkärit, terveystarkastajat ja poliisit.

SEY pyrkii aktiiviseen yhteistyöhön kaikkien eläinsuojeluviranomaisten kanssa ja toimimaan eläinsuojeluviranomaisten tukena ja apuna eläinsuojelutyössä. Monella alueella tämä toteutuu jo, ja SEYn eläinsuojeluneuvoja on tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Ruokaviraston näkemyksen mukaan poliisin avustaminen eläinsuojelun virkatehtävissä kotirauhan piirissä edellyttää, että avustaja on aluehallintoviraston virallisesti valtuuttama eläinsuojeluvalvoja. Kun poliisi, valvontaeläinlääkäri tai muu viranomainen pyytää SEYn eläinsuojeluneuvojalta apua, yhteistyö on viranomaisen vastuulla. Tästä syystä SEY suosittelee, että viranomaisen yhteistyöpyynnöstä jää aina eläinsuojeluneuvojalle kirjallinen jälki, esimerkiksi sähköposti.

Lisäksi neuvojat tekevät ennaltaehkäisevää eläinsuojelutyötä kertomalla eläinsuojelusta mm. kouluissa, päiväkodeissa, muissa oppilaitoksissa, yleisötilaisuuksissa ja tiedotusvälineissä.

SEYn eläinsuojeluneuvojat eivät saa työstään palkkaa, mutta liitto maksaa eläinsuojeluneuvontakäynneistä kilometrikorvaukset. Lisäksi neuvojat voivat tilata erilaisia suojavarusteita sekä toimintaa tukevaa materiaalia ja laskuttaa ne joko kokonaan tai osittain liitolta. Liitto myös järjestää neuvojille säännöllisesti maksutonta täydennyskoulutusta.

SEY on ottanut kaikille neuvojilleen sekä tapaturma- että vastuuvakuutuksen.


SEYn eläinsuojeluneuvojan kaikkea toimintaa ohjaavat liiton arvot: eläinten kunnioittaminen, asiantuntemus ja yhteistyökykyisyys, sekä liiton linjaukset, toimintaohjeet ja eettiset ohjeet. Lisäksi SEYn neuvojan toimintaa säätelevät eläinsuojelulaki ja eläinsuojeluasetus. SEYn eläinsuojeluneuvoja toimii aina kulloinkin voimassa olevan eläinsuojelulain, eläinsuojeluasetusten ja viranomaisten antamien suositusten mukaan.

 1. SEYn eläinsuojeluneuvoja kunnioittaa kaikkia eläinlajeja ja jokaista eläinyksilöä. SEYn neuvoja tietää, että jokaisella eläimellä on ihmiselle koituvasta hyödystä riippumaton itseisarvonsa. SEYn neuvoja pyrkii parhaansa mukaan auttamaan jokaista hädässä olevaa eläinyksilöä sekä edistämään eläinten hyvinvointia, hyvää kohtelua ja kunnioittamista.
 2. SEYn eläinsuojeluneuvojan oma eläintenpito on esimerkillistä.
 3. SEYn eläinsuojeluneuvojalla on riittävät tiedot ja taidot eläimistä ja niiden hyvinvoinnin vaatimuksista. SEYn eläinsuojeluneuvoja tuntee myös eläimiin liittyvää lainsäädäntöä ja viranomaisten antamia suosituksia. SEYn neuvoja ilmoittaa tietoonsa tulleet ja viranomaisten toimenpiteitä vaativat epäilyt eläinsuojelulainsäädännön rikkomisesta viipymättä eläinsuojeluviranomaiselle.
 4. SEYn eläinsuojeluneuvoja arvostaa toimintaansa ja ymmärtää toimivansa luottamustehtävässä. SEYn neuvoja noudattaa vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta tiedoksi saamistaan asioista. SEYn neuvoja ei paljasta eläinsuojeluilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä ilman tuomioistuinkäsittelyä eikä tiedoksi saamaan asioita ilman eläinsuojeluviranomaisen kehotusta tai tuomioistuinkäsittelyä.
 5. SEYn eläinsuojeluneuvoja kunnioittaa jokaisen tehtävässään kohtaamansa ihmisen ihmisarvoa, elämänpiiriä, mainetta ja yksityisyyttä. SEYn neuvoja ei tuomitse, syytä, arvota tai arvostele vaan pyrkii tietojensa ja taitojensa avulla parantamaan eläinten hyvinvointia ja edistämään eläinten kunnioitusta.
 6. SEYn eläinsuojeluneuvoja hoitaa saamansa neuvontapyynnöt ja eläinsuojeluilmoitukset asiantuntevasti, huolellisesti ja viivyttelemättä. Silloin kun SEYn neuvoja on estynyt hoitamasta hänelle ilmoitettua neuvontapyyntöä tai eläinsuojeluilmoitusta, SEYn neuvoja huolehtii neuvontapyynnön tai eläinsuojeluilmoituksen eteenpäin.
 7. SEYn eläinsuojeluneuvoja toimii aina avoimesti ja rehellisesti ja tekee eläinsuojeluneuvontakäyntejä kotirauhan piiriin vain asiakkaan luvalla. SEYn neuvojalla ei milloinkaan ole oikeutta ottaa eläintä haltuunsa ilman eläimen omistajan kirjallista suostumusta tai läsnä olevan viranomaisen päätöstä.
 8. SEYn eläinsuojeluneuvoja sitoutuu ylläpitämään ja täydentämään tietojaan ja taitojaan. SEYn neuvoja osaa toimia omien tietojensa ja taitojensa rajoissa, eikä vaaranna tietämättömyydellään eläinten tai ihmisten hyvinvointia. SEYn neuvoja tietää, mistä ajantasaista ja luotettavaa lisätietoa löytää ja osaa ohjeistaa neuvoa tarvitsevaa.
 9. SEYn eläinsuojeluneuvoja pyrkii luomaan ja ylläpitämään toimivia ja asiallisia suhteita eri yhteistyötahoihin ja -verkostoihin.
 10. SEYn eläinsuojeluneuvoja käyttää asianmukaisia suojavarusteita ja -välineitä. SEYn neuvojalla on taitoa torjua eläintautien leviämistä ja suojata itsensä ihmisiin tarttuvilta eläintaudeilta.
 11. SEYn eläinsuojeluneuvoja ymmärtää olevansa osa ja edustavansa suurempaa kokonaisuutta. SEYn neuvoja vaalii käyttäytymisellään ja toiminnallaan arvostusta ja luottamusta SEYn eläinsuojeluneuvontatoimintaa sekä koko eläinsuojelukenttää kohtaan.
 12. SEYn eläinsuojeluneuvoja pitää huolta omasta työhyvinvoinnistaan ja tukee toisia neuvojia jaksamisessa. SEYn neuvoja ymmärtää, että jokainen on käytöksellään vastuussa neuvojaverkoston yhteishengestä ja hyvästä työilmapiiristä.
 13. SEYn eläinsuojeluneuvoja pyrkii osallistumaan joka vuosi liiton järjestämään valtakunnalliseen SEYn eläinsuojeluneuvojien täydennyskoulutukseen. SEYn neuvoja tietää, että voidakseen toimia tehtävässään on osallistuminen täydennyskoulutukseen pakollista vähintään kerran kolmessa vuodessa.
 14. SEYn eläinsuojeluneuvoja palauttaa toiminnastaan kertovan vuositilaston joka vuosi määräaikaan mennessä.
Jaa sivu
Skip to content